မီးၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ဝၢင်းတေႃႇလွတ်ႇၵႅသ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
Written by တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   
Wednesday, 15 May 2013 14:42

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၶႄႇၶဝ်ဝၢင်းတေႃႇလွတ်ႇၵႅသ်ႉ မီးၵူၼ်းလႆႈတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ပွင်ႇထိုင်မႃး။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 13.5.2013၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 21: 17 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၸုမ်းသိုၵ်း (ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ) ၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးယိုဝ်းတီႈ ၶႄႇၶဝ်ဝၢင်းတေႃႇလွတ်ႇၵႅသ်ႉ ဝၢၼ်ႈငွၼ်ဢိၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (ယၢၼ်တင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 500 မီႇတႃႇ) လႆႈၶၢဝ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

လႅင်ၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “မီးၵူၼ်းလႆႈတၢႆ (2) ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (3) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈ လူတ်ႉတၢင်ႇလွတ်ႇၵႅသ်ႉၶႄႇ လႆႈတၢႆ (2) ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် ၸၢဝ်းၶႄႇ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်  ပီႈၼွင်ႉတႆးၼမ်ႉတူႈ၊ ၵူၼ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ႁိမ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉတီႈၶႃ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉပဵၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉၵျွင်း ပရိယတ်ႉတိ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၵႂႃႇ ၸၼ်ႉ (1) မႆ တိူဝ်ႉတီႈႁူဝ်ၶဝ်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇ ယုတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ မူႇၸႄႈ၊ ပလိၵ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ တိူဝ်ႉတီႈပုမ် တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်းယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇယိုဝ်းပိၼ်ႉ ယိုဝ်းပႅတ်ႈၵႂႃႇလႄႈ မၢၵ်ႇဢၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဝုတ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃး လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တီႈ ႁိူၼ်း ၸၢႆးဢၢႆႈၸၢႆး (ဝၢၼ်ႈၼႃး)၊ ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း၊ ပွၵ်ႉဢွင်ႇမျႅတ်ႈတႃႇ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လုလႅဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 14.5.2013 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉ (1) မႆၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸႄႈ မိူဝ်ႈဝႃး၊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ သြႃႇထုၼ်းၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႇၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းလွင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းသေ သုၵ်ႈယုင်ႈယူႇ လႆႈႁူႉမႃးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Video

Face Book

RadioFont

Fonts and Keyboard

click here to download

Who's Online

We have 307 guests online


ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢၢၼ်ႇၼမ်သုတ်း