ပွင်ႈၵႂၢမ်း

လွင်ႈလီၵူဝ် မရၼႃႉၽီၾူၼ်းႁိမ်းတူဝ်

သႅင်ႁႃႈၼမ်ႉ

ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်း ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း လိူင်ႇလိူဝ်ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလီႁဵတ်းၼၼ် မၼ်းလီႁဵတ်းၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈထိုင် လွင်ႈလီမၼ်း လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇသူႈမီးၽႂ် ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၽေးၶဵၼ်ဢၼ်မီးၵိုၵ်း မႃးၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈမီးမရၼႃႉ မႃးယူႇၼႂ်းၵမ်မိုဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သွင်ႇၼႃႈပႂ်ႉထႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၸူဝ်းႁွင်ႉၵႂႃႇၸွမ်း ဢမ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇ ၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး (2112)

ၵႂၢမ်းၸီး (1) ၸီး (2)
ၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇ ၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး (2112)

ပီႊၸဵင်လိူၼ်ၸဵင်တႆးႁဝ်း မီးဢူၽုင်းငဝ်း ၶိူဝ်းႁဝ်းလွတ်ႈၵၢင်း လွင်ႈတၢင်းမႆႈတၢင်းၶီ၊
ၼုမ်ႇယိင်းၼုမ်ႇၸၢႆး ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၵူႈတီႈၵူႈတိူင်း ပဵၼ်ၸုမ်း ပဵၼ်သိူင်း မူၼ်ႈသိူဝ်းလီ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တၢင်းႁၼ်ၵဝ် တၢင်းႁၼ်မႂ်း

 

တၢင်းႁၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းထမ်မႁွင်ႉဝႃႈ “တိတ်ႉထိ” - တိတ်ႉထိၼႆႉ တၢင်းႁၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉလိုၼ်း ၽူႈၵူၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵၼ်၊ ၵွႆး ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႉၼမ် ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ တိတ်ႉထိၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ၽိတ်းၼႆ။ တီႈၸိုဝ်ႈမၼ်း တိတ်ႉထိၼႆႉ ၸႂ်ႉလႆႈတင်း တၢင်း ႁၼ်ထုၵ်ႇလႄႈ တၢင်းႁၼ်ၽိတ်း ၼင်ႇၵၼ် သမ် မႃႇတိတ်ႉထိ ပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထုၵ်ႇ၊ မိၸ်ႉသႃတိတ်ႉ ထိ ပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ၽိတ်း ၸႂ်ႉၸိူင်ႉၼႆ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လူဝ်ႇႁႅင်းဢီး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး

ၵၢၼ်သင်ဢမ်ႇဝႃႈ တႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆ လီငၢမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း လူဝ်ႇမီး ႁႅင်းဢီး၊ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်၊ ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း၊ ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇ ၵၢၼ်ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇဝႄႈလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈ ႁႅင်းဢီး၊ တႃႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ပေႃးၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ၊ ႁူမ်ႈတူဝ်၊ ႁူမ်ႈၸႂ်၊ ႁူမ်ႈႁႅင်း၊ ႁူမ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်းဢီးၼႆႉ ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉႁၢမ်း ႁႅင်းဢီးဢၼ်ၵုမ်ႇ ထူၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး ဢၼ်တႆးတင်းလၢႆ မုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း တဵမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တင်ႈတႄႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃးတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ RCSS ပႆႇယၢမ်ႈၽိတ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသေၶေႃႈ

တင်ႈတႄႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) ႁူမ်ႈၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7-ၸုမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၶႂ်ႈၵဝ်းယႃႉႁႂ်ႈ RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ RCSS ပႆႇယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းမႃးသေၶေႃႈ လႄႈ တႃႇတေထွႆလင်ပႅတ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA