မႄႈပႃးတွင်ႉ ထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈၸႂ်ႉမုၼ်ႈမဵဝ်းလႂ် ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး

ၼၢင်းယိင်းၵူႈၵေႃႉ တိုၼ်းၶႂ်ႈႁၢင်ႈလီၵူႈၵေႃႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းႁၢင်ႈႁဵတ်းၽၢင် တၢင်ႇမုၼ်ႈတႃးၽွင် ၵူႈဝၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸပ်း သၼ်ႇထေႇ (မႄႈမၢၼ်း)ၼၼ်ႉတေႉ မၢင်ၵေႃႉတေဢမ်ႇႁဵတ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇတႃးမုၼ်ႈ တႃးၽွင်သင်။ ယွၼ်ႉၶိူင်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈမၢင်ဢၼ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ (ၽၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်း ဢင်ႇၵႃႇလၵ်ႉၶၼႃႇ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈၼႆ ၸင်ႇလိူၵ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ ႁဵတ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တင်းမႄႈပႃးတွင်ႉ၊ သမ်ႉတင်းလွင်ႈ ဢၼ် မႄႈပႃးတွင်ႉ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ မႃးၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၼင်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူမႄႈပႃးတွင်ႉ ထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈၸႂ်ႉမုၼ်ႈမဵဝ်းလႂ် ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး

A(H1N1) ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မေႃယႃ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸႄႈမိူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ဝတ်းယႂ်ႇ A(H1N1) တီႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုလႆႈ 30-ပီႊ ဢၼ်ယူႇတီႈပွၵ်ႉ-8 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မၢႆ-15 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈသွင်ဝဵင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူA(H1N1) ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလီ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်

လွင်ႈၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလဵၵ်ႉ ဢွၼ်ႇၵူၺ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ (မိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းလူဝ်ႇလိုဝ်ႈမွႆႈ လပ်း) ပေႃးၼွၼ်းဢမ်ႇ လပ်းၼႆ ပေႃးထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ် ၼွၼ်း သမႃႇထိဢမ်ႇမၼ်ႈ ၸႂ်ၸႃႉ ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉငၢႆႈပႃး ထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလီ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႅၵ်ႇဢၼ်တူမ်းသူပ်း (Mask) တင်းၼမ်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သိုဝ်ႉ ဢၼ်တူမ်းသူပ်း (Mask) 10,000 ဢၼ်သေ  ၸႅၵ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ လႄႈ   ပၼ်ၾၢင်ႉပႃး ႁႂ်ႈမေႃဢွၼ်ၵၼ် ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်လူင် H1N1 ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႅၵ်ႇဢၼ်တူမ်းသူပ်း (Mask) တင်းၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 28-ဝၼ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ H1N1 မီးထိုင် 27-ၵေႃႉ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 21 July 2017 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 17 August 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 28-ဝၼ်းၵူၺ်း မီးၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼၢဝ်ဝတ်းယႂ်ႇ A(H1N1) ဝႆႉယူႇတင်းမူတ်း 277-ၵေႃႉသေ ၸိူဝ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီးထိုင် 27-ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူၶၢဝ်းတၢင်း 28-ဝၼ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ H1N1 မီးထိုင် 27-ၵေႃႉ

You are here: Home ပၢႆးယူႇလီ