ပၢႆးယူႇလီ

RCSS/SSA ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ပိုတ်ႇၽိုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈ-17၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယႃ ၸုပ်ႈ-18 လႄႈ ပၢႆးယႃၸၼ်ႉ-2 ၸုပ်ႈ-6 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 03 April 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00-မူင်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 87-ၵေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တႂ် လႄႈ ပလသ်တိၵ်ႉ (Kidney and plastic)

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၶုၺ်ႉႁၼ် လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးတၢင်းပဵၼ်တႂ် တီႈၼႂ်းတႂ် လူၺ်ႈၸႂ်ႉထူင်ပလသ်တိၵ်ႉ (ထူင်ယၢင်) ဢမ်ႇၼၼ် ၵွၵ်းဝၢၼ်ႇပလသ်တိၵ်ႉ သေ သႂ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းမႆႈ လႄႈ ၼမ်ႉမႆႈလႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းထႆး မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း

ငၢဝ်းလၢႆးပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူမိၽူၼ်ႊ ဢတုၼ်ႊယတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး မီးလွင်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉ လိူဝ်ႁႅင်း၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်း သီၶွင်ႇသေ ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး ပၼ်ၸဝ်ႈယူႇ ၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၽႃႇတတ်းပၼ်လၢႆ တႃႇမၢၵ်ႇတႃ ႁၼ်လႅင်း ၼႂ်း 4-ဝၼ်း

ႁူင်းယႃမၢၵ်ႇတႃသီႇတၵူႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇ သီႇတၵူႇ လူႇတၢၼ်းသၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 7-10 October 2016 ၶၢဝ်းတၢင်း 4-ဝၼ်းၼႆႉ တေတႄႇပိုတ်ႇယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းပၼ် တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇတႃ ႁႂ်ႈႁၼ်လႅင်းၸႅင်ႈလီ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽၢႆႇလုမ်းလႃးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2016  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 25/09/2016 ၼၼ်ႉ SSDF, IRC လႄႈ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽၢႆႇလုမ်းလႃးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 5 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးယူႇလီ