ပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း B,C ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၵွင်ႉသၢၼ်မိုဝ်းတင်း ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းသေ လႆႈသိုပ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ C ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-2။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈ-17 ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယႃ ၸုပ်ႈ-18 လႄႈ ပၢႆးယႃၸၼ်ႉ-2 ၸုပ်ႈ-6 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ တီႈႁူင်းယႃ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တင်းႁိုင် 7-လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်လူင်း ၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-11 မိူဝ်ႈၼႆႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တၢင်းပဵၼ်တပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ C ယဝ်ႉ သမ်းၶဵမ်ႁႄႉၾၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းမေႃယႃ ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း ၵွင်ႉသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်တပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း C ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ သမ်းၶဵမ်ႁႄႉၾၢင်ႉ ၸိူဝ်းမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတပ်း B လႄႈ C လႄႈယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတပ်း B လႄႈ C ပူဝ်း  ဢိၵ်ႇတင်း ယူတ်းယႃပၼ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသွၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းပဵၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း H1N1 မီးမွၵ်ႈ 400 ၵူၼ်းတၢႆမီးထိုင် 38

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ် 1,180-ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ တႃႇၵူၼ်းမွၵ်ႈ 400-ၵေႃႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼၢဝ်ဝတ်းယႂ်ႇ A(H1N1) ဝႆႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ မီးထိုင် 38-ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးယူႇလီ