ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး

သဵၼ်ႈမၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 2015 ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇလီႁူႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်

ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် 36-ဢၼ် လႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ (NLD) ဢွၼ်ႁူဝ် 21-ဢၼ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တီႈပွင်ႇ “မ” ႁႃႈတူဝ်

ပေႃးမႃးၶွၵ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈတီႈပွင်ႇလိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ် ၼႆၸိုင် 1)မေႃၼပ်ႉ၊ 2)မေႃတႅမ်ႈ၊ 3)မေႃလူ၊ 4)မေႃသွၼ်၊ 5)မေႃပွင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ လင်ႇၵႃႇလူင်ၽၢႆႇတႆး 10-ၸဝ်ႈ

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ လင်ႇၵႃႇလူင်ၽၢႆႇတႆး ၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ 10-ၸဝ်ႈ 1)ၸဝ်ႈထမ်ႇမတိင်ႇၼ၊ 2)ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်၊ 3)ၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ၊ 4)ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ၊ 5)ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈ၊ 6)ၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း၊ 7)ၸဝ်ႈဝေႃးလၶႄႉ၊ 8)ၸဝ်ႈဢူးပိင်ႇၺႃႇၽေႃးၵ၊ 9)ၸဝ်ႈသြႃႇတေႃႇ မိူင်းၼွင် လႄႈ 10)ၸဝ်ႈၺႃႇၼသမ်ႇၽႃႇလ ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဝၼ်းပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တမ်းဝၢင်းပၢႆးတိုၵ်း ပုၼ်ႈတႃႇပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ

မႁႃမုင်ႉ (မိူင်ႈၸႄႈ)

ဝၼ်းမႃးၶပူးၸႃး ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းဢေႃးဝႃႇတပႃႇတိမွၵ်ႉၶ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းပီႊ 1376-ၼီႈ (2015)ၼႆႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ပီႊ 2 ပႅတ်ႇလႄႈ မႃးပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း (ဝၼ်းထီႉ 04/03/2015)။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ပိုၼ်ႉႁူႉ