ပိုၼ်ႉႁူႉလီသူၼ်ၸႂ်

UNFC မူႇ 9-ၶေႃႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈႁူႉ ပဵၼ်သင် ?

ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (United Nationalities Federal Council – UNFC) ၼႆႉ  မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းႁႅင်းယႂ်ႇ 6-ၸုမ်း၊ ၸုမ်းႁႅင်းဢွၼ်ႇ 6-ၸုမ်း ႁူမ်ႈ 12-ၸုမ်း လႆႈၶဝ်ႈပႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းလိူၼ်-February ပီႊ-2011၊ ၼႃႈပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ ဝၢႆး 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ/ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ 4-ၸုမ်း ယိပ်းၵမ်တင်း မူႇပိူင် 9-ၶေႃႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၸွမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၸၢင်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ

ပပ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း လၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သၽႃႇဝ ဢၼ်ၸၢႆးမၢဝ်းသူၼ် တႅမ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ယဝ်ႉလႄႈ  ပႂ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ပၼ်ႁႅင်းသေၵမ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈ 21-ၸုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ တေႃႇသူႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇလႆႈလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီးယူႇ 21-ၸုမ်း၊ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်၊ ငဝ်ႈၸိုင်ႈတီႈလႂ်၊ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈလႂ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၽႂ်ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ဝႆႉၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁူႉၵၼ်ယူႇ။

ၼႂ်း 21-ၸုမ်းၼၼ်ႉ-
primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး

သဵၼ်ႈမၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 2015 ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇလီႁူႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်

ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် 36-ဢၼ် လႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ (NLD) ဢွၼ်ႁူဝ် 21-ဢၼ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉလီသူၼ်ၸႂ်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA