ဢၢႆႊထီႊ တႆး

Blue Stacks (Apps) တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼႂ်း Computer လႄႈ Android လေႃးၵၼ်

Blue Stacks (Apps) ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လဵၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၶိူင်ႈ Android ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ လဵၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ Wechat ၊ Line ၊ Twitter ၊ Facebook ၊ Viber ၊ Google Talk ၊ Games ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႃႉၵႂႃႇတၢင်းလဵၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵၼ်ႈၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၵူၺ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

Software ပုၼ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Windows Features ၼႂ်းၶိူင်ႈ Windows-8/8.1

သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလူင်း Window-8 ဢမ်ႇၼၼ် Windows-8.1 ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၵႆႉလႆႈႁၼ်ပၼ်ႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇသႂၢင်း Progrem မႂ်ႇမႂ်ႇ တၢင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၸႂ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႆႉၸႂ်ၸႃႉသေ ၵႆႉလူင်း Windows မႂ်ႇထႅင်ႈ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

Software ပုၼ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Windows လႄႈ Microsoft Office မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉလူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ

သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလူင်း Windows-7 ဢမ်ႇၼၼ် Window-8/8.1ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၵႆႉလႆႈႁၼ်ပၼ်ႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇသႂ်ႇ Progrem မႂ်ႇမႂ်ႇ တၢင်ႇလွင်ႈၸိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ပေႃးသဵင်ႈလိူၼ် ၶွမ်းၸၢင်ႈလပ်း( Windows ၸၢင်ႈတူၵ်း) ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် Microsoft Office ႁဝ်း သႂၢင်းဢမ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် တေလႆႈႁၼ်မႃး၊ ၵမ်ႉၼမ်တေႉ တေလႆႈႁၼ်တီႈ Window-8 လႄႈ 8.1။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လွၵ်းမိုဝ်းၵူႈလွင်ႈ (All Keyboards)

“လွၵ်းမိုဝ်း”ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းမိုဝ်း ယူႇၼီႇၶူတ်ႉလႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၸီႇ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်း Computer

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽွၼ်ႉၵူႈလွင်ႈ (All Fonts)

“ၽွၼ်ႉ”ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ မိူဝ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈသင်၊ မိူဝ်ႈႁဵတ်းပပ်ႉလႄႈသင်၊ မိူဝ်ႈတႅမ်ႈဝွၵ်း ႁႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈႁၢင်ႈလီလီ လႄႈသင်၊ ၸႂ်ႉလႆႈ တႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလုမ်းလိၵ်ႈၸၢႆး ၸူးၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉလႆႈ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ” ယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

Subcategories

Bookmark

PangLong


Zawgyi Tai

for Computer

Keyboards


Fonts


Windows Activated


Product Keys


Windows Features


 

For Android

 

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA