ဢၢႆႊထီႊ တႃႇပုၼ်ႈ Computer

Software ပုၼ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Windows Features ၼႂ်းၶိူင်ႈ Windows-8/8.1

သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလူင်း Window-8 ဢမ်ႇၼၼ် Windows-8.1 ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၵႆႉလႆႈႁၼ်ပၼ်ႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇသႂၢင်း Progrem မႂ်ႇမႂ်ႇ တၢင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၸႂ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႆႉၸႂ်ၸႃႉသေ ၵႆႉလူင်း Windows မႂ်ႇထႅင်ႈ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

Software ပုၼ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Windows လႄႈ Microsoft Office မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉလူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ

သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလူင်း Windows-7 ဢမ်ႇၼၼ် Window-8/8.1ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၵႆႉလႆႈႁၼ်ပၼ်ႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇသႂ်ႇ Progrem မႂ်ႇမႂ်ႇ တၢင်ႇလွင်ႈၸိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ပေႃးသဵင်ႈလိူၼ် ၶွမ်းၸၢင်ႈလပ်း( Windows ၸၢင်ႈတူၵ်း) ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် Microsoft Office ႁဝ်း သႂၢင်းဢမ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် တေလႆႈႁၼ်မႃး၊ ၵမ်ႉၼမ်တေႉ တေလႆႈႁၼ်တီႈ Window-8 လႄႈ 8.1။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

Bookmark

PangLong


Zawgyi Tai

for Computer

Keyboards


Fonts


Windows Activated


Product Keys


Windows Features


 

For Android

 

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA