လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွႆၸေႊ (ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း) ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽၢၼ်ႇထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႄႉၵိၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် ဢိူင်ႇလွႆၸေႊ တပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း MHH မၢၵ်ႇၸၢင်ယၢင် ၶဝ်ႈမႃးၺွပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမၢၼ်ႈဢုင်ႊလူင်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပွႆႇမႃး၊ ၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးၺွပ်းၵူၼ်းၵႂႃႇ သွင်ၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈ RCSS/SSA မႅင်ႇႁႅင်းႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် လွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းထိုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ၶဝ်ႈၸိမ်ၽိုတ်ႉယူႇၵိၼ်ထင် ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်းၶဝ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ပီႊမၼ်းယဝ်ႉၼႆသေ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်ႉယူႇၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် မုၵ်ႉၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ႁႂ်ႈလုၵ်ႉလွႆတႆးလႅင်း မႅင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂႃႇဢဝ်တီႈယူႇပၵ်းတမ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် လွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး တီႈၶူၺ်းမိင် မိူင်းၶႄႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူၺ်းမိင် (Kumming) ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် (Yunnan) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၶူၺ်းမိင် ၼႆသေ ယူႇတီႈၵၢၼ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးၸမ်ၵႆ ၵူႈတီႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ပွႆး ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုတ်ႇၸႂ်ယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမႆႈၸႂ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ လိူဝ်ႁႅင်း

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ယွၼ်ႉၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႆႉတေႉတေႉၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႉၶၢႆ သူႇၵိၼ်မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢၼ်ႈၶွတ်ႈၽွတ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းသေ လၵ်ႉၽွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွၵ်ႈလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း

ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉ  ႁႃလၵ်ႉၽွၵ်ႈႁိူၼ်း ၽွၵ်ႈလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်း လူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA