မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ

ၶွႆ ယိူင်ႈ ယဵၼ်း ႁၢႆ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမုတ်း

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပေႃးပဵၼ်တႆးတေႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၼွၼ်းလပ်းလပ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶိုင်ႁႃလၢႆးမူၺ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဝၼ်းငဝ်ႈသဝ်ႁိၼ် 71 ပီႊတဵမ်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA