လၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် 27 May 2017

primi sui motori con e-max

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း - ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59-ပီႊ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း - ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59-ပီႊ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် 25 May 2017

primi sui motori con e-max

လၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် 23 May 2017

primi sui motori con e-max
You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ