ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉတႅၵ်ႉၶိၼႃႇရူင်ႇ ႁူဝ်ၼႃးၶမ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇ ပုင်းထုၼ်၊ တႃးသဵတ်ႉ၊ ၼွင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸိတ်ႇ၊ ႁၢႆႈၵူၺ်ႈ လႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸလွင်း ၸဵမ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ယၢမ်းၼႆႉ သမ်ႉမေႃၵူဝ်ယဝ်ႉႁႃႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ဝဵင်းတူပ်းမိုဝ်း

ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းတူပ်းမိုဝ်း (တွပ်းမိုဝ်း၊ တမူး) ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17-19 November 2017 တင်းႁိုင်သၢမ်ဝၼ်း မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ဝဵင်းၶမ်းတီႈ၊ ႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ ပူႇထဝ်ႈ(ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ)၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ တူၼ်ႈတဵမ်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၼမ်ႉတေႃး၊ မူင်ႇယႂႃႇ၊ ၽွင်းပိၼ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ ဢိၼ်ႇတိယ၊ ၵၢတ်ႇသႃ လႄႈ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတူပ်းမိုဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇၸေႇယ၊ တၼၢၼ်၊ ဝဵင်းမႂ်ႇတူပ်းမိုဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢႆးၸိူင်း (မိၼ်းတႃး)၊ တႃႈလေႃႉ (လေးသဵၵ်ႉ)၊ ဝၢၼ်ႈထူင်းၵထိၼ်ႇ၊ ၼွင်ၵၢတ်ႇ ၸဵမ်ၵႂႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ၵႂႃႇတီႈပၢင်ႇပွႆး ႁိမ်းၵျွင်းတေႃႇၽြႃးလူင်ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18-19 November 2017 တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း၊ မီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ဢဝ်ၵွင်မွင်းသိူင်း/တၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းၶၢင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူၼ်ႈပွႆး 6,000-ပၢႆ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မႂ်ႇသုင်ပီႊမႂ်ႇ 2112

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူၼ်ႈပွႆးတင်းၼမ်၊ မီးတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း၊ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းတႆး၊ တီႈၶၢႆ ၶူဝ်းၼိုင်ႈတၢင်းဝႆတႆး၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇလဵၼ်ႈၸဵင် ၸဵမ်ၵႂႃႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တိုၵ်း

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မေႃႁၵ်ႉၵၼ်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ