ၵႃႇတုၼ်း

ၼွၼ်းလပ်းလပ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁၢင်ႈၶိုမ်းပႅၼ်ႇၼႄႇတီႇ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA