ၵႃႇတုၼ်း

ၸုင်မိုဝ်းၵၼ်မႃးမၼ်ႈၵိုမ်းတေႃႇယၢမ်းၼႆႉ

primi sui motori con e-max
You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ ၵႃႇတုၼ်း ၸုင်မိုဝ်းၵၼ်မႃးမၼ်ႈၵိုမ်းတေႃႇယၢမ်းၼႆႉ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA