ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပေႃႉၶဝ်ႈၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ပေႃႉၶဝ်ႈၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 January 2018 ဝၼ်းသုၵ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵဵင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းပွႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ-3 ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13-14 January 2018 မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 1,225-ၵေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းပွႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 January 2018။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လႄႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းပွႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ-2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ-8 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08-10 January 2018။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းပွႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 January 2018။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA