ၶၢဝ်ႇ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 July 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တင်းၼမ် တီႈၼိူဝ်ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း (ၶူဝ်တႃႈသၢင်း) ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တင်းၽူႈၼမ်း ၶရိတ်ႉၶၢင် KBC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇၶၢင် (Kachin Baptist Convention - KBC)ၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉမတေႃႇ မၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်တေႃႇ လွင်ႈၼမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈတႃႇ မႄးတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တၢႆ 45 ၵေႃႉ လႄႈ သုမ်းၵွင်ႈ 43 လဝ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဝၼ်းလဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆတပ်ႉ 33 လႄႈ 77 (ပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ) ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 4 ပွၵ်ႈ ၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA မီးလွင်ႈ တူၵ်းသုမ်း တၢႆတင်းၼမ် လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

JMC-S (Shan) ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ-8 လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း 6-ၶေႃႈ

ၶွမ်ႇမတီႇ ႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း (JMC-S/Shan) မိူင်းတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ-8 တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁူမ်ႈမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 32-ၵေႃႉသေ လႆႈမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 6-ၶေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵိၼ်မႅဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ 503 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-1 တိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ  (ရမၶ) လႃႈသဵဝ်ႈ ငဝ်ႈတပ်ႉသီႇပေႃႉ ႁႅင်း 72-ၵေႃႉ ၵႂႃႇထင်တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ လၵ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵိၼ် မႅဝ်းသွင်တူဝ်ၽူဝ်မေး ဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵိၼ်လၢႆပႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ