ၶၢဝ်ႇ

RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇ ဝဵင်း ၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႇၼႆ  ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မျဵဝ်းတူႇ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

EAO လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢုပ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ JMC

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ NCA-S EAO JMC ပွၵ်ႈၵမ်း-14 တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Green Hill Hotel တႃႈၵုင်ႈ တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ ယိုၼ်ႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈလူင်းမိုဝ်းယိုဝ်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶၢင် 3-ၵေႃႉ ဢၼ်သွၼ်ႈယူႇ ၼႂ်းႁူင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းမိူင်းၶွင် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ၵူမ်လိၼ် ႁိုင်ၸမ်သီႇလိူၼ်ယဝ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၽၢႆႇသိုၵ်း ၸင်ႇႁွင်ႉထတ်းထၢမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 6-ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇသွင်ၵေႃႉ ပႃးၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယိုၼ်ႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈလူင်းမိုဝ်းယိုဝ်းတၢႆ ႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် တၢင်းၽိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ထုင်ႉမၢဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ လႄႈ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 514 တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် 1 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ