ၶၢဝ်ႇ

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပိုၼ်ၽႄႈ

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၾေႃႇတၾၢႆး ရၢႆႉသ် (Fortify Rights) ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (Video) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိမတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇမၢၼ်ႈ ၸွႆႈၸွပ်ႇထတ်းပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တိူဝ်းဝၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ထႅင်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ MiCC-2 ဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-28 ၼႆသေ ၵူၺ်းပဵၼ်ၵႂႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-29 တိူဝ်းဝၼ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈ 1-ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ၵိၼ်ငိုၼ်းသူးတီႈၵူၼ်းၵႃႉမႆႉ (ၸၢဝ်းၶႄႇ)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/05/2017 ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးသေ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ  “ၵူၼ်းၵႃႉမႆႉ(ၸၢဝ်းၶႄႇ) ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သေ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ လႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းၵႃႉမႆႉ ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သေ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းၵႃႉမႆႉ (ၸၢဝ်းၶႄႇ) ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ် တီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် (ဝၢၼ်ႈတႆး) ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်သေ မီးလွင်ႈၸီႉသင်ႇ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉဢဝ်သၢႆမၢႆ ၵူတ်ႇထတ်း ၵႃးတၢင်ႇမႆႉ ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း TNLA လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ  ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း TNLA လႄႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ