ၶၢဝ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႂ်ႉၵွင်ႈငႃၼႃႈၽၢၵ်ႇ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်ႉႁိမ်တီႈလိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-249 ပၢင်လွင်း ႁႅင်း 20-ပၢႆ ဢထမ်ႇမ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵႂႃႇတူၺ်းတီႈလိၼ် ဝၢၼ်ႈသေႃႇတေႃး ဝႃႈပဵၼ်လိၼ်တပ်ႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းလႄႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉၵွင်ႈငႃသႂ်ႇၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3-တပ်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းပွမ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶျႃႉၼွၼ်းၸွမ်း ဝတ်ႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁိူၼ်း ယႃႉႁူဝ်ႉ ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉ ၽိတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ-569 ၵဵင်းတွင်း၊ ၶလရ-151 ၵႃႇလိ-ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၶလရ-296 တႃႈၵေႃႈ-ၵုၼ်ႁဵင် ဢမ်ႇပွင်ၶၢဝ်ႇသင်သေ ဢဝ်ႁႅင်းသၢမ်တပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ၵုမ်းထိင်းဝႆႉတႃႇသေႇ လၼ်ႇၵွင်ႈၸွမ်းထိူၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈၸတ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼွမ်းၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တီႈၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်း လႄႈ မီးလွင်ႈယႃႉႁူဝ်ႉလႅၼ်သူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ၊ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လုမ်းလုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပေႃႈၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး မႄႈမၢႆႈ လႄႈ ထမ်ႈရသေး တီႈၶူဝ်လမ်

လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 8-ၶမ်ႈ ထိုင်လိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း 15-ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 8-ဝၼ်းတဵမ်တဵမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ ပေႃႈၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရူဝ်းၽိၵ်ႉၶု မိူင်းၽူင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး (ၸွင်ႈၸွမ်သႅင်) ယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း (ၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈ) ၵုၼ်ၵၢင်ၼွင် လႄႈ ထၢတ်ႈၵွင်းမူးထမ်ႈရသေး ၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်ၽႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼႆယ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉၶိူဝ်းႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉႁႅၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼွၼ်းၽေး ၶွပ်ႈတဵမ် 55-ပီႊ

ဝၼ်းထီႉ 21 November 2017 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ (ၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ)  ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉႁႅၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼွၼ်းၽေးၽၢတ်ႇယၢၼ် လပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထူၼ်ႈတဵမ် 55-ပီႊယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေႁူႉထိုင်ၸွမ်းႁွႆး လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ်ၸဝ်ႈႁဵတ်းၼႆသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼၢင်း ပီႈၼွင်ႉၶိူဝ်းႁေႃ ၵူၼ်းမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်လူႇတၢၼ်းၶုၵ်းထူပ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ AA သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ-ၶျၢင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 600 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽၢတ်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ