ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၸဝ်ႈၶွင် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႆးႁဝ်းၼႆၸိုင် တႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လၢႆးလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉတႆးႁဝ်း ၶိူင်ႇၶမ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ တိုဝ်းတွၼ်း မႃးၵူႈၽၢႆႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ လွင်ႈပူၵ်းတိုၼ်ႇ၊ လွင်ႈႁူၺ်းသူၼ်း၊ လွင်ႈၼႄတၢင်း၊ လွင်ႈၾင်ၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း ၶွင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼိုင်းပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼႆၼၼ်ႉ တေလႅပ်ႈဢမ်ႇမီး ၵေႃႉၶႂ်ႈထဵင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈမီးၼႂ်းႁူဝ်ၸႂ်တႃႇသေႇ

ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁိုဝ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSNA) လႆႈသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇၼႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 14 March 2017ၸိုင် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈတဵမ် (13)ပီႊ လီလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆတေႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တိုၵ်ႉမီး ၼႂ်းႁူဝ် ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႃႇသေႇ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တေႃလွၵ်ႇဢွၵ်ႇယွတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ပၢၼ်ပဵၼ်တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် မီးႁၢၵ်ႈ၊ မီးလမ်း၊ မီးၵိင်ႇ၊ မီးမႂ်၊ မီးယွတ်ႈ၊ မီးမွၵ်ႇ၊ မီးမၢၵ်ႇသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇပၢၼ် တေႃလွၵ်ႇႁႅင်ႈ၊ လုၵ်ႉတီႈပၢၼ်ပဵၼ် တေႃလွၵ်ႇႁႅင်ႈသေ ၶိုၼ်းၸိုၼ်ႇတူဝ် ၸိုၼ်ႇၸႂ် ၸိုၼ်ႇႁႅင်းသေ သိုပ်ႇမီးလမ်း၊ မီးၵိင်ႇ၊ မီးမႂ်၊ မီးယွတ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းႁိုဝ်တေငၢႆႈငႅမ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းသၢႆတႃၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ်PSO

ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆး ၼႂ်းပၢၼ်လၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပၢၼ်သိုပ်ႇ ပၢၼ်ၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ် မီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လၢႆသႅၼ်း လၢၵ်ႇလၢႆတင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်း