ၶၢဝ်ႇပွတ်း

RCSS/SSA ၵႂႃႇယိုၼ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၽေးၾႆးမႆႈႁိူၼ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCS/SSA) လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ယိုၼ်ႈငိုၼ်းပၼ် ၼႃႈႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်း ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈႁိူၼ်း 3-လင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 November 2017 ၼၼ်ႉ၊ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ် 200,000-ပျႃး၊ ႁူမ်ႈငိုၼ်း 600,000-ပျႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တီႈလွႆသႅင်မိူင်းသူႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁိၵ်ႈႁွင်ႉတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃၾႆးၾႃႉ

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆသႅင်မိူင်းသူႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ် 200-ပၢႆ ယုၵ်ႉပၢႆႉပႆတၢင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁိၵ်ႈႁွင်ႉတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူၺ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 3-လင် တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 16 November 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30-မူင်း မီးၵူၼ်းဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ တႄႇၶပ်ႉတၢမ်း လၢမ်းမႆႈထတ်းၵၼ်ၵႂႃႇ 3-လင်၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ပႃးၸွမ်းၾႆးမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

Scotland ႁုပ်ႉယိုတ်းၶိုၼ်း သူးလွတ်ႈလႅဝ်း တီႈပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇဝႆႉ

ၶွင်ႇသီႇ ဝဵင်းၵလၢတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ (Glasgow) တီႈၸိုင်ႈမိူင်း သၶွတ်ႉလၢၼ်ႇ (Scotland) လႆႈႁုပ်ႉယိုတ်းၶိုၼ်း သူးလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းလူင် (Freedom of the City) ဢၼ်လႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ဝႆႉတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မိူဝ်ႈပီႊ-2009 ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုဝ်ႉၶွမ်း Computer လႄႈ သိူဝ်ႈ တင်းၼမ်ၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS

ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းဢူပ်ႇဢွမ်ႉဢႃႊရီႊ ၸႄႈ တွၼ်ႈၽူႈၵဵတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ သိုဝ်ႉၶွမ်း (Computer) လႄႈ သိူဝ်ႈ တင်းၼမ်  ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် RCSS ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း