ၶၢဝ်ႇပွတ်း

မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 July 2017 မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ယႃႈယႃတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇတၢင်းလဵၼ်ႈ ဢူဝ်ႇလမ်ႇပိၵ်ႉ ပီႊ-2024 လႄႈ 2028 လိူၵ်ႈၸတ်းတီႈမိူင်း ၾရင်ႇသဵတ်ႈ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇတၢင်းလဵၼ်ႈ ဢူဝ်ႇလမ်ႇပိၵ်ႉ (Olympic Games) ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်း ပီႊ-2024 လႄႈ ပီႊ-2028 ၼၼ်ႉ လႆႈလိူၵ်ႈဢွင်ႈမၼ်း ပဵၼ်တီႈဝဵင်းပျႄးရိသ်ႉ (Paris) ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ (ပိၼ်ႇတိတ်ႉ) လႄႈ တီႈဝဵင်းလွတ်ႉသ် ဢဵင်ႇၵျႄႇလိသ်ႉ (Los Angeles) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၶိူဝ်းတႆးႁႅင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/05/2017 ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ် ၸုမ်းၶိူဝ်းတႆးႁႅင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (ဢၼ်မီးတီႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ) ၸူႉငိုၼ်းတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်  ငိုၼ်းၶႄႇ 1,280 ယႅၼ်ႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸူဝ်းမိူင်း လႆႈႁပ်ႉဝႆႉသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ သူင်ႇထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ပွႆးလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းလႄႈ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် RCSS/SSA

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း လႄႈ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 RCSS/SSA ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးယီႈ လႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းငိုၼ်း တီႈပၢင်ႁူမ်ႈ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽွင်းယၢမ်းပီႊမႂ်ႇၶႄႇ မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽွင်းယၢမ်းပီႊမႂ်ႇၶႄႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၶႄၾႆး ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ပီႇတုၸိတ်ႉ ႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၵႂႃႇဢဝ်လွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း