ၶၢဝ်ႇပွတ်း

ပၢင်ၵုမ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14  September 2017 ၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် တီႈၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ (ႁွင်ႇ) လႄႈ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶိူင်ႈမိၼ်ၽိုၵ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢႆလၢႆ

ၶိူင်ႈမိၼ်-Jet G-4 ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်းမိၼ် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလၢႆးတိုၵ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၶၢတ်ႇလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိၼ် ပတဵင်ႇ-ႁိၼ်းတႃႇတ-ၵွ-ပတဵင်ႇ၊ ပႃးၽူႈၵွၼ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 03 September 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:15-မူင်း မီးမၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵူၺ်း တႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ-3 ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သို်ၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႇႁွၼ်ႈတဵၵ်းၶၢႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽြႃး လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 28 August 2017 ယၢမ်းပွတ်းဝၼ်း မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2-ၵေႃႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းတဵမ်ၸုမ်ႇ ပႃးထူင် ယိပ်းတင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽြႃး လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသေ လႄႇထွင်ႈႁွၼ်ႈ ဢထမ်ႇမတဵင်းၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ-5 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် တေလႆႈသိုဝ်ႉတင်းသွင်ၶႅပ်း၊ ၼိုင်ႈၶႅပ်းလႂ် 2,000-ပျႃး၊ ပေႃးဢမ်ႇသိုဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉပၢင်လွင်း တေယိုဝ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇလူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-249 ငဝ်ႈတပ်ႉပၢင်လွင်း သူင်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇမႃးလဵပ်ႈၸမ်ႁိမ်းတပ်ႉ ယွၼ်ႉတေမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းယိုဝ်း ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇလူင် တီႈၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း