ၶၢဝ်ႇပွတ်း

TNLA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA ထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08 February 2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:55-မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) လႆႈၶိုၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶုမ်ငိုၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶွပ်ႇ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈပၢင်တိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သဵင်ႈၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သင်ႇၶ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်းမႄး ၸွႆႈၶွင်ၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉထိုင် RCSS/SSA

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ ထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ထႅင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်းမႄး ၸွႆႈၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉငိုၼ်းတွင်းထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း သၢမ်ဝၢၼ်ႈ သၢမ်ဢိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မီးတင်းၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် လွင်ႈၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်းထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ပွတ်းတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း-ၵျွၵ်းမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် လႄႈ ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵျွၵ်းမႄး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းမီႇၽၵ်းထိုင် RCSS/SSA

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ မိူင်းၶၢင် လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆး(ပွတ်းႁွင်ႇ) ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်း ၸေႇတၼႃႇၵၼ်သေယဝ်ႉ ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈထိုင် ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA