ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွပ်ႇသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 8 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ထုင်ႉမၢဝ်း တူင်ႉၼိုင် ၸွပ်ႇသွၵ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ် ၸဵမ်တင်းၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ႁူမ်ႈ 8 ၵေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉၵွင်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 2 ၵေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵိုၼ်းယႂ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈမၢႆ-5 မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸမ်ထိုင်ႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS ၸတ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလွႆတႆးလႅင်းသေ ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းမိူင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈ ၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းသေ ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွပ်ႇသွၵ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်  တီႈၼႂ်း ၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်