ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

ယွၼ်ႉၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်မေး ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းၵွၵ်းႁူဝ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ယဝ်ႉဢွၼ်ဢဝ်ၼႃႈႁိူၼ်း တႅၵ်ႇ

ၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မဝ်းမိင်း ယွင်ႇယႃႈမႃႉ တင်းသွင်ပူႇဢွၵ်ႇၽူဝ်မေးသေ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇထဵင်မေႃးၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေး ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းသႂ်ႇ ၵွၵ်းႁူဝ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ထိုင်ႁူၸမ်ၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇၵႃး လၵ်ႉလွမ်ပၢႆႈပႅတ်ႈ ၽူဝ်လႄႈလုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းတႅၵ်ႇယၢႆႈပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-248 မိူင်းၼၢႆး လႄႈ ပျီႇတုၸိတ်ႉ ႁႅင်း 43-ၵေႃႉ ဢၼ်ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းတဵင်ဢဝ်လၢႆ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး လႄႈ ဢိူင်ႇလွႆၶဵဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူဝ်လွႆ လႄႈ ဢိူင်ႇၵႃႇႁႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇထႅင်ႈ တႃႇၼိုင်ႈပၢၵ်ႇလွၵ်း သုမ်းတိုၼ်းလၢင်းၸမ် 6-လၢၼ်ႉပျႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမတီႇပႅတ်ႈ သူၼ်ၵေႃႇၾီႇ လႄႈ သူၼ်ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း လွႆလႅမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-292 ၵွင်းသၢႆး လႄႈ ၶမရ-332 မိူင်းပၼ်ႇ ႁႅင်း 60-ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ၵေႃႇၽီႇ ဢၼ် UNODC ပူၵ်းပွင်ပၼ် လႄႈ သူၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းယၢဝ်း ဢိူင်ႇၵွင်းယၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လူၺ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း လႄႈ လွင်ႈတၢင်တႅၼ်းသင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းသုမ်းတိုၼ်းလၢင်း 15-သႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵိၼ် 5-ၵေႃႉ သွင်ဝၼ်းသွင်ၸႄႈဝဵင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ၊ ၶႃႈၶူး လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸွမ်းယႃႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းသူႇၵိၼ်ယႃႈထႅင်ႈ 5-ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမိုဝ်းယႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ တီႈပွၵ်ႉ-7 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ် ၵေႃႉၶၢႆယႃႈမိုဝ်းယႂ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမႃႉယႃႈၶၢဝ် လႄႈ ၵွင်ႈၼိုင်ႈလဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA