ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

RCSS/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ/သူႇၵိၼ်ယႃႈ 3-ၵေႃႉ တီႈၵျွၵ်းမႄး

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ/ သူႇၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 3-ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမႃႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တင်းၼမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းယွင်ႇမဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆထင်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းမိူင်းယွင်ႇမဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ထိုင်တီႈလိုမ်းတူဝ်း ဢမ်ႇထိင်းၸႂ်လႆႈသေ ႁႅမ်ၵူၼ်းပွၵ်ႈပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈ တၢႆထင်တီႈ တီႈဝၢၼ်ႈယၢၼ်းပူဝ်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၽ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွပ်ႇသွၵ်ႈ  ၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းသူႇ သမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈမမိၵ်ႈ WY ႁူမ်ႈ75 မဵတ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းသူႇ သမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  လႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ႁေႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်