ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇ ဝဵင်း ၼႆႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႇၼႆ  ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မျဵဝ်းတူႇ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 700-သႅၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ-WY 46,300-မဵတ်ႉ (ၼိုင်ႈမဵတ်ႉလႂ် 1,500-ပျႃး) ႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း 69,450,000-ပျႃး လႄႈတင်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ 2-ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း လုင်းၺုၼ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်းၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝဵင်းပၢင်လူင် ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁႂ်ႈၽၢႆႇ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 14 ၵေႃႉ ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY 20 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸူးပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် 8 ၵေႃႉ ပႃးသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA 7 ၵေႃႉ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသူႇ သမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်