ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵၢၼ်တီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ယႃႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်း ဢၼ်လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈ ၵမ်း-3

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင် လႄႈ တပ်ႉမိူင်းပွၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ထႅင်ႈ သေယဝ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈဢထမ်ႇမ တဵင်းတဵင်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃးထႅင်ႈၼႆ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈႁူႉၸွမ်း တီႈၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇလႅင်းမႃးထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-3။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သူၼ်ယႃႈ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ-516 ၼမ်ႉၸၢင် ၵႂႃႇတီႈၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမေႃႇႁၢင်းမူယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ 4-တပ်ႉၵွင် လႆႈဢထမ်ႇမ ၶၢၼ်းလူတ်ႉၵႃး ၸႂ်ႉပႃးႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ်ႉသူင်ႇတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈသေ လႆႈသိုပ်ႇတီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်လွႆ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇထႅင်ႈ တႃႇ 11-သူၼ် ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႉၶၢင်း လၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉ ပၢႆယႃႉမေႃႈၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ တိူဝ်းလိူဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3-တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈတင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉတီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ပၼ် တူၼ်ႈတၢင်တႅၼ်း လႄႈ ငိုၼ်းသိုဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တၢင်တႅၼ်းၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် ၸုမ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNODC) မီးဢမ်ႇၵႃး ပၢႆႈဢထမ်ႇမယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်၊ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈလၢႆးႁဵတ်းသမ်ႉ မိူၼ်တင်း ပဵၼ်ၵၢၼ် တွႆႇယႃႉမေႃႈၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ဢိုပ်းယၢပ်ႈ တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မႄႈၼုမ်ႇ ႁိမ်းသၢမ်ၶွပ်ႇလႅၼ်မိူင်း တႆး-ၶၢင်-ၶႄႇ တေႁူမ်ႈမိုဝ်း RCSS သေ တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈဝွတ်ႈဝၢႆး

မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈသွၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသွၼ်း (ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ဢိူင်ႇသၢဝ်းသီႇဝၢၼ်ႈ) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းသၢမ်ၶွပ်ႇလႅၼ်မိူင်း တႆး-ၶၢင်-ၶႄႇ လႄႈတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 (ထုင်ႉမၢဝ်း) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းမႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် တေႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း RCSS တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၶၢႆသူႇယႃႈ တီႈလၢႆးၶႃႈ 9-ၵေႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် 1-လိူၼ်ထိုင် 4-ပီႊ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႃႈတီႈမၢႆ-6 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ၶဝ်ႈၸွပ်ႇသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆလႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 9-ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇမျဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းၽိတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵိၼ်ယႃႈမီးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ်တၢမ်ႇဝႆႉ တႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ထိုင် သီႇပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်