ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 September 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ တီႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉသေ လႆႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်း ၶူဝ်လမ် ၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈ ပေႇလူး ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မူႇသလိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY 35 မဵတ်ႉ လႄႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 1 ထူင် ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈလမ် 5 ၵျၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ပေႇလူး ၼႆႉ ယူႇပွၵ်ႉ 4 ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်သေ ၵႆႉဢဝ်တင်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်လဝ်း လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ပေႇလူး ဝႆႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA