ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝဵင်းပၢင်လူင် ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁႂ်ႈၽၢႆႇ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 14 ၵေႃႉ ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY 20 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 September 2017 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 14 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် 5 ၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် 2 ၵေႃႉ ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈဢဝ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 14 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် တိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ် ၵူၼ်းသူႈသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 14 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈ  ၵမ်ႉဢွၼ်ႇၼိုင်ႈၵူၺ်းသေ ယွၼ်ႉၼႂ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ 14 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ လုၵ်ႈၵူၼ်းလူင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ 2 ၵေႃႉ သေ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈပွႆႇတူဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်းတင်း 14 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။ 

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယင်းပၢႆတဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းထႅင်ႈ တီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉဝႃႈ လွင်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၵူၼ်းမိူင်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇတင်းၼွၵ်ႈလႃးလႃးၼႆ လွၵ်ႈငိူတ်ႇ ပႃးၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သႅၼ်းႁုၼ်ႇမႂ်ႇ ပေႃးတေလွတ်ႈၵင်း ၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း တေၶတ်းၸႂ် ၵွတ်ႇလၢင်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼင်ႇဢၼ် ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA