ၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်

တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 700-သႅၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ-WY 46,300-မဵတ်ႉ (ၼိုင်ႈမဵတ်ႉလႂ် 1,500-ပျႃး) ႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း 69,450,000-ပျႃး လႄႈတင်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈ 2-ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း လုင်းၺုၼ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်းၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 September 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 21:00-မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပၢၼ်းယိၼ်ႇ လႄႈ ဝရၢၼ်း၊ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNA ဢၼ်ၶုၼ်ႇၶျိတ်ႉလႄႇ ဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ-425 လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း လုင်းၺုၼ်ႉ၊ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ 44,100-မဵတ်ႉ ၼႂ်းတိူၵ်ႈလဵၵ်း လုင်းၺုၼ်ႉ လႄႈ တီႈၼႂ်းထူင်ပႃး ၵူဝ်ႇၸေႃႇတူး 2,200-မဵတ်ႉ ၵေႃႈပဵၼ်ၶႅၵ်ႇလုင်းၺုၼ်ႉ၊ ႁူမ်ႈယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ-WY တင်းမူတ်း 46,300-မဵတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တႃႇသေႇ၊ ၵွပ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ် လႆႈသုမ်းၸၢတ်ႈသုမ်းပၢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ဢမ်ႇလီၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပၢၼ်းယိၼ်ႇ တဵင်းၸေႃႇမျိၼ်ႉထုၼ်း လၢတ်ႈၼႄတီႈ DVB လွင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပေႃးတေမူၺ်ႉႁၢႆၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းလွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉယူႇ၊ တၢင်းၽိတ်းယႃႈၼႆႉ မၼ်းယႂ်ႇလူင် တင်းတၢင်းၽိတ်းတၢင်ႇလွင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ 1-မဵတ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႉ ၸၢင်ႈတူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈထိုင် 10-ပီႊလိူဝ်၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း၊ သင်ၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်လႆႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၼ်းၸိုင် ၽၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈလႆႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵွၼ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸင်ႇတေၸၢင်ႈမူၺ်ႉႁၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၺုၼ်ႉ လႄႈ ၵူသ်ႇၸေႃႇတူး သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၸွမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ လႆႈပိုတ်ႇၶတီးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် 15/19(ဃ)/21၊ မယပ17/2017 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 700-သႅၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA