ၶၢဝ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမေႃသွၼ် တႃႇၽႄႈတိူၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း သွၼ်ဝႆႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပီႊ 2017-2018 သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် တႃႇႁဵၼ်းသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸတ်းပၢင်သွၼ် ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူႉမၢႆမီႈမေႃၵႅတ်ႇၶႄတီႈလိၼ် ႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ပၢင်သွၼ် ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူႉမၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇတီႈလိၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈမေႃၵႅတ်ႇၶႄလႆႈၶိုၼ်း တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁင်းၵူၺ်းၶေႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉတၢၼ်ႇတယႃႇဢေး ပွၵ်ႉသပ်ႉပေႇၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မီးၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇမၢႆမီႈတီႈလိၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 January 2018 ၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶူးသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 1,113-ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ

ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶူးသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လႄႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3-ၵေႃႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပုၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA