ၶၢဝ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3-ၵေႃႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပုၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶဝ်ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဝႆႉတီႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် မုၼ်သိူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး (RCSS) ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 January 2018 ဝၼ်းပုတ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးသၢမ် ပွၵ်ႉႁွင်ႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300,000-ပျႃး၊ ၼၢႆးသႅင်လၢဝ် ၵွင်းၼႃး 60,000-ပျႃး လႄႈ ပႃႈၽဵင်း 60,000-ပျႃး ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း တီႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၸွႆႈထႅမ်တင်းမူတ်း 420,000-ပျႃး။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 December 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး (RCSS) ဝဵင်းမူႇၸေႊသေ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA