ၶၢဝ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 January 2018 ၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶူးသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 1,113-ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:35-မူင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-2 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇသၢမ်ၶေႃႈဝႃႈ- လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ၊ ပေႃႈမႄႈလူဝ်ႇပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈလၢၼ် ႁႂ်ႈမီးၸႂ် ၶႂ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ႁႂ်ႈမေႃႁူႉထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4-ယိူင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈသေ တေလႆႈပိုင်ႈဢိင် ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4-ယိူင်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈမီးၶၼ်ၵႂႃႇ ဝၼ်းတႃႈမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသၢႆမိူင်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၶူးထႆး တၢင်တူဝ်ၶူးသွၼ်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လွင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တီႈလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ တႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ ဝွၵ်း၊ ၸၼ်ႁၢင်ႈ၊ ထၢမ်တွပ်ႇ၊ လိူၵ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႆႈမီးလွင်ႈ ယိုၼ်ႈတွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ 1, 2, 3 ၊ သူးလဝ်ႇၸႂ် လႄႈ သူးၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီးလွင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈမူႇၵၼ်သေ မီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ တေမီးပႃး ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပုၼ်ႈတႃႇလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းၵႃႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီႊ-2018 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တႄႇဝၼ်းထီႉ-09 ထိုင်ဝၼ်းထီႉ-14 လိူၼ်-January ပီႊ-2018 ၼႆႉ တင်းမူတ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ 17-ဢွင်ႈတီႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ၸတ်းႁဵတ်း 6-ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း 11-ဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA