ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ၵိၼ်ငိုၼ်းသူးတီႈၵူၼ်းၵႃႉမႆႉ (ၸၢဝ်းၶႄႇ)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/05/2017 ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးသေ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈၶၢဝ်ႇ  “ၵူၼ်းၵႃႉမႆႉ(ၸၢဝ်းၶႄႇ) ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သေ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ လႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 လႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တီႈဝဵင်းၶမ်းသႅၼ်ဝီႁွင်ႇ

ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်  ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 လႄႈ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၵွျင်းထမ်ႇမယူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင် ဝဵင်းၶမ်းသႅၼ်ဝီႁွင်ႇ ၼႂ်းပၢင်သွၼ် 2 ပၢင်ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈသွၼ်တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ်တင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ တီႈၸၢင်ႈႁွင်ႈ လႄႈ မိူင်းဝၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ် တင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ

ပၢင်သွၼ် ၽိုၵ်းပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇသွၼ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်-May 2017 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင် ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉေမႃသွၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ႁူၼ်ႈမုၼ်းလႅင်း (Centre for Rural Education and Development) ပိုတ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းေႁႃး ေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈ ၾိင်ႈႄငႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ