ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈယူႇၵိၼ်

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (Women’s Association - RCSS) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵပ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် လွင်ႈၼၢင်းယိင်း လႄႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃး ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (ပၢင်မၢႆ-1) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 192-ၵေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁဵတ်းလွင်ႈလူလၢႆ ၼိူဝ်သႃႇသၼႃႇ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႃးၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၵျွင်း ဢဝ်လဝ်ႈတင်းၽၵ်းၵပ်းသေ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၵိၼ်လဝ်ႈ ၼိူဝ်ၵွျင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ (ပုတ်ႉထ) ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပုတ်ႉထႃႉၵိူဝ်း ယမ် လူၺ်ႈဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ် သႃႇသၼႃႇ ပုတ်ႉထတ် လႄႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းပုတ်ႉထ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဝႆႉထႅင်ႈ 35-ၵေႃႉ ၼႂ်း 14-ၸႄႈဝဵင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ 35-ၵေႃႉ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈဝၢႆႇမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ၽႂ်မၼ်း ၼႂ်း 14-ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ႁူမ်ႈတင်းလၢႆမူႇၸုမ်း လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ႁပ်ႉဢဝ်တီႈလၢၼ်ႇ မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ထႅင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 43-ၵေႃႉ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ထႅင်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 July 2017 မိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်းႁပ်ႉ တီႈလၢၼ်ႇ မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ႁႃပၼ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ယူႇၵိၼ်ဝႆႉထႅင်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ပွႆးၵပ်းသိုပ်ႇ တမ်းၶၢႆပပ်ႉၵျႃႇၼႄႇ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး

ပၢင်ပွႆးၵပ်းသိုပ်ႇ တမ်းၶၢႆပပ်ႉၵျႃႇၼႄႇ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၊ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၊ ၸုမ်းသ ၽႃးမိူင်းတႆး လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 200 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ