ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပေႃႈၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး မႄႈမၢႆႈ လႄႈ ထမ်ႈရသေး တီႈၶူဝ်လမ်

လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 8-ၶမ်ႈ ထိုင်လိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း 15-ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 8-ဝၼ်းတဵမ်တဵမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ ပေႃႈၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရူဝ်းၽိၵ်ႉၶု မိူင်းၽူင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး (ၸွင်ႈၸွမ်သႅင်) ယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႈမိူင်း (ၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈ) ၵုၼ်ၵၢင်ၼွင် လႄႈ ထၢတ်ႈၵွင်းမူးထမ်ႈရသေး ၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်ၽႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼႆယ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉၶိူဝ်းႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉႁႅၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼွၼ်းၽေး ၶွပ်ႈတဵမ် 55-ပီႊ

ဝၼ်းထီႉ 21 November 2017 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ (ၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ)  ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉႁႅၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼွၼ်းၽေးၽၢတ်ႇယၢၼ် လပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထူၼ်ႈတဵမ် 55-ပီႊယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေႁူႉထိုင်ၸွမ်းႁွႆး လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ်ၸဝ်ႈႁဵတ်းၼႆသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼၢင်း ပီႈၼွင်ႉၶိူဝ်းႁေႃ ၵူၼ်းမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်လူႇတၢၼ်းၶုၵ်းထူပ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႊမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူပ်းမိုဝ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈႁႅင်း

ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးလႅင် ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းတူပ်းမိုဝ်း (တွပ်းမိုဝ်း၊ တမူး) တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17-19 November 2017 တင်းႁိုင် 3-ဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ  ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းမင်ႇၵလႃႇယွၼ်းသူးထိုင် ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 November 2017 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်း ယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယွၼ်းသူးထိုင် ပုၼ်ႈတႃႇ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၵေႃႉၵူႈတီႈ မီးမင်ႇၵလႃႇၵတ်းယဵၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

NCA EAOs 8-ၸုမ်း ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇတီႈ ၵမ်ႇမႃႇယုတ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 November 2017 ဝၼ်းသဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (NCA EAOs 8-ၸုမ်း) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၵႂႃႇတီႈၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႇမႃႇယုတ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇလီႇ မၢႆ-6 တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ