ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ထုင်ႉမၢဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ လႄႈ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆးလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈၼႂ်းႁိူၼ်း

ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လဵၼ်ႈၾႆးတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလၢမ်းမႆႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ထုၵ်ႇၾႆးႁုပ်ႇပႃး ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢႆတီႈ ၸၢင်ႈမီးၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ရႃႇသီႇၾိင်ႈၾႃႉ လႄႈ ၽၢႆႇၸလပေႇတ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈၾူၼ်လူင် လူမ်းလႅင်ႉ တေႃႉသူႇရီႇတၢႆႇၽုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းထူဝ်းမွၵ်ႇၵုမ်ႈ တီႈၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တီႈတိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်း ႁူမ်ႈ 11-တီႈ ပႃးမိူင်းတႆး ၸၢင်ႈမီးၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇလုမ်းတၢင်ႇပၢႆႉမႂ်ႇ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD)

ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD)  ပိုတ်ႇလုမ်း တၢင်ႇပၢႆႉမႂ်ႇထႅင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢတ်ႇ ဢိူင်ႇဢတူင်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်ႈၸၢၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ထႅင်ႈ 8-ဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေမီး လႅတ်ႇ(ၵၢင်ဝၼ်း)ဝၢတ်ႇတင်းလုၵ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 September 2017 ဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ တေမီး လႅတ်ႇ(ၵၢင်ဝၼ်း)ဝၢတ်ႇ (ႁိုဝ်) ၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း တင်းလုၵ်ႈ (100%) မိူၼ်ၼင်ႇတီႈပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်-August ၼၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈပၢႆးသၢႆႊ ၽၢႆႇၼၢၵ်ႈၶၢတ်ႈလိူၼ်လၢဝ်ၶဝ် ၼပ်ႉတွၵ်ႈဝႆႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ