ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် 5-ၸုမ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်း TV လူၺ်ႈတူၺ်းလႆႈ Free

ၸုမ်းငဝ်ႈႁၢင်ႈသဵင် 5-ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် Mizzima ၊ DVB ၊ For Tune ၊ KMA Tele Media လႄႈ My Multi Media Group တင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (MRTV) လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇဢဝ် 5-Channel ၼႆႉ သႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း TV သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ Free to Air ဢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းငေႃႉ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈလႄႈ ၶွင်ၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်မိုဝ်ႉၵႅင် ထိုင်ပုၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸွႆႈထႅမ် မူင်တိၼ် လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

ၸုမ်းၶိူဝ်းတႆးႁႅင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းႁႅင်းပၢၼ်မႂ်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သွင်ၸုမ်း လႆႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် မူင်တိၼ် လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ထိုင်လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (RCSS) ၵဵင်းတုင် ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် သၢႆသိုၵ်း ဢွင်ႇပေႉသိုၵ်း-2 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸုမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းထုင်ႉပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထိုင် ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းသၢႆသိုၵ်း-3 ဢွင်ႇပေႉသိုၵ်း-2 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး ပၼ်သူးၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇတီႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႁႃဝၶျိရႃလူင်ၵွၼ် (Maha Vajiralongkorn) ပႃးထူၼ်ႈ-10 မိူင်းၸိုင်ႈထႆး လႆႈယွင်ႈယေႃး ယိုၼ်ႈမွပ်ႈၸုမ်ႈသူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (ၸၼ်ႉထီႉၼိုင်ႈ) ၵႂႃႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA