ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ထူၼ်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵင်းမႅတ်ႈတႃႇ ပႆႇထွၼ်ဢွၵ်ႇ/ ၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်

ထူၼ်ႈတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ် ယဝ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵင်းမႅတ်ႈတႃႇ ယင်းပႆႇပႃႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ တီႈဢွင်ႈ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ဝႆႉဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉလွမ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၢင်ႈသိုပ်ႇၶုတ်းမႂ်ႇထႅင်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးလင်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယဝ်ႉသွင်ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 April 2017 ၼၼ်ႉ ဢူးတုဝေႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵင်းမႅတ်ႈတႃႇ သေ ၵႂႃႇယိုၼ်ၽိတ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈလိူၼ် တႃႇမႄးလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆ၊ ပေႃးယဝ်ႉ တေႁုပ်ႈသိမ်း ၶူဝ်းၶွင်/ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ/ လူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်သေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ထူၼ်ႈတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ် ထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 May 2017 ယဝ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵင်းမႅတ်ႈတႃႇ ပႆႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-14 ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လႆႈၵႂႃႇလူလွမ်လဵပ်ႈတူၺ်း တီႈဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်သေ လႆႈႁၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလွမ်ႉဝႆႉ ပေႃးၸွတ်ႇ၊ ႁဵတ်းပၢႆႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁၢမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ပေႃးဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ ၼႆဢမ်ႇၵႃး” တီႈယူႇၵိၼ်တၢင်းၼႂ်းၵေၢႈ မႄးႁဵတ်းဝႆႉၶိူင်ႇၶႅမ်ႉလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵင်းမႅတ်ႈတႃႇ ဢူးဢူၵ်ႉၵႃႇၵျေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ- လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ဝႃႈလူဝ်ႇမႄးလီသေ ထွႆမိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶုတ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇလိုဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီး၊ ၵူၼ်းလူင်ပႃႈၼိူဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ/ၵႃး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၸဝ်ႈသင်ႇၶၵေႃႈ လႆႈသပ်းလႅင်း လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈဝႃႈ- တီႈဢၼ်ႁွတ်ႈမႃးတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမႃးပၼ်ဢမိင်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မႃးၸိသင်ႇလွင်ႈသင်၊ ယႃႇတူၵ်းၸႂ်၊ ထၢမ်ပႃးလွင်ႈ ၸွင်ႇလႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ၊ သပ်းလႅင်းၼႄၸႅင်ႈလႅင်း ထႅင်ႈဝႃႈ သင်ၶွမ်ႇပၼီႇဢမ်ႇၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တႄႉတႄႉၸိုင် သင်ႇၶ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ၊ တေသိုပ်ႇလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေယူႇတီႈမိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်း၊ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေမီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းတေၼမ်လိူဝ် ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈဢၼ် သင်ႇၶ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိုင်းၵိုင် ပွင်ႇလႅင်းတႅမ်ႈထိုင် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵင်းမႅတ်ႈတႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 May 2017 ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမိူဝ်းပူၼ်ႉ တီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် မိူင်းၵိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-13 ၊ လွင်ႈလႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵၼ်တီႈ ၵျွင်းၵၢင်၊ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ဢၶႂၢင်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ ပေႃးဢမ်ႇထွမ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇသၢၼ်ၶတ်း/ လိုပ်ႈႁေႃႈတိၵ်းတိၵ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢူးဢူၵ်ႉၵႃႇၵျေႃႇ လၢတ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ်တႄႉဝႃႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ၊ ၵူၺ်းလႆႈဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ သိုပ်ႇတေႃႇသူႈ သၢၼ်ၶတ်း ႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇယူႇ ထႅင်ႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း တေႃႇထိုင်ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ လႄႈ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ၵႂႃႇသေ သိမ်းပႅင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ႁႃ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ဢၼ်ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီလူႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈၼႃးၶၢဝ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 April 2017 ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 4,000-ပၢႆ လႆႈမီးလွင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵင်းမႅတ်ႈတႃႇ တႃႇၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၽၢႆႇၼိူဝ် ဝၢၼ်ႈလွႆသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်းပိုၵ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ထူၼ်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵင်းမႅတ်ႈတႃႇ ပႆႇထွၼ်ဢွၵ်ႇ/ ၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA