ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၸႂ်ၵတ်းယဵၼ် ဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇလွႆၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ (ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ - ၶၢင်)ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း လႄႈ   မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ  ဝၼ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်တင်းၼမ်။


 
ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/03/2017 တေႃႇထိုင် 03/05/2017 သေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 13/05/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇ 11:00 မူင်း ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် လႄႈ မီႊၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇတင်းၼမ်။ဝၢႆးသေ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃးၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ်ၶူးသွၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႄ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်တင်းသဵင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA