ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States) ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States) ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တင်းၼမ်  တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးၼႂ်း ၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။



ၼၢင်းမူၺ်ၽူး  တၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈၽူးၵူၼ်းလီ ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း သေ ဢဝ်ငိုၼ်းထႆး 10,000 ဝၢတ်ႇ ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17/05/2017 ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်း ၶွပ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် တီႈၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ၵိုၵ်းပိုၼ်းပၼ် ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States) ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA