ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉေမႃသွၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ႁူၼ်ႈမုၼ်းလႅင်း (Centre for Rural Education and Development) ပိုတ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းေႁႃး ေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈၾိင်ႈႄငႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ပၢင်သွၼ်လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/05/2017 မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၼ်ႂးဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႄလႈ ၼ်ႂးႄၸႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးၶိုၼ်ႈသွၼ်ဢဝ် 130 ေၵႃႉေသ ၶူးပူင်သွၼ်ပၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းၶူးသွၼ် CRED 6 ေၵႃႉ ႄလႈ ဢိၵ်ႈပႃးၶူးသွၼ် ၼ်ႂးေၵႃလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈၾိင်ႈႄငႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ လၢႆလၢႆေၵႃႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ လွၵ်းလၢႆးပူင်သွၼ် ၊ လွၵ်းလၢႆးၸတ်းၵၢၼ်ၽူႈၼမ်းပၢင်၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉၶပ်ႉသၢင်ႈ ၸတ်းလွၵ်းလၢႆး NLP ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ သွၼ်ၵႂၢမ်း၊ ႄၶႉသဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း၊ ပႆၢးသႆၢႊၽၢႆႇလွင်ႈယူႇသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႄလႈ တၢင်းဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ၼ်ႂးပၢင်သွၼ်ၼႆႉပူင်သွၼ် ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉေသ ေတမီးပႃး ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉေမႃသွၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA