ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ

ပၢင်သွၼ် ၽိုၵ်းပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇသွၼ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်-May 2017 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင် ၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 18 May 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00-မူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈလႆႈၸတ်းပၢင်သွၼ် ၵႂႃႇဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး မီးဝႆႉ “ၵဵပ်းႁွမ်၊ သိမ်းပႅင်း၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ” ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇၵုမ်းထိင်း ပႂ်ႉပႃး ယုၵ်ႉယွင်ႈၸွမ်းတႃႇသေႇ ယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မီး ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ လုင်းၵျေႃႇဝုၼ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈယူႇလီ လႄႈ မေႃသွၼ် (ပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ) ၼၢင်းဢေၾိၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇသင်ႇ/ ႁူမ်ၸူမ်း တီႈလႆႈမႃးပွၼ်ႈသွၼ်ပၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၶပ်ႉမၢႆပွႆးလူင်းပၢင်မီးၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈတွၼ်ႈယိုၼ်ႈ သူးငိုၼ်းၼမ်ႉၸႂ် လႄႈ ၽိုၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ တမ်ႈတီႈမေႃသွၼ်ၵႂႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇၼႄလွင်ႈပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵမ်းၵေႃႉလႄႈသင်၊ သွင်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵူပ်ႉ၊ သၢမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵူပ်ႉ လႄႈ သီႇႁႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵူႈသေ ပဝ်ႇပီႇၼႄပၼ် ပီႈၼွင်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးၵႂႃႇယူႇၶႃႈ၊ ပီႊၼႆႉ ဢၼ်ပဝ်ႇလႆႈၵတ်ႉသေပိူၼ်ႈ ၶႅၼ်ႇလိူဝ်သေၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၼၢင်းဢေးၾိၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈတွႆႇတိုင်ႈပီႇသေ တွၼ်ႈပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၼၢင်းယေႈသႅင်ၶမ်း ၵႂႃႇၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃသွၼ် ပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ၼၢင်းဢေၾိၼ်ႉ ၼႆႉ ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမိူင်းၶွၼ် မိူင်းၶႄႇ၊ မၼ်းၼၢင်း ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၽၢႆႇပၢႆးႁႆႇတိုင်ႈ တၢင်းမေႃပၢႆးမွၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းၶွၼ်းမိင် (Kumming) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ် ၽိုၵ်းပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09-18 May 2017 ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ-2 သေ ၵမ်းထူၼ်ႈ-1 သမ်ႉ ၸတ်းမိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21-30 March 2016 ပူၼ်ႉမႃး၊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၽႄႈတိူၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵေႃႈ လႆႈၸတ်းမႃးၵူႈပီႊသေ ၼိုင်ႈပီႊလႂ်  2-ပွၵ်ႈ ၶၢဝ်းမႆႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႄႈ ၶၢဝ်းၾူၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ပဝ်ႇပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA