ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ်တင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ တီႈၸၢင်ႈႁွင်ႈ လႄႈ မိူင်းဝၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ်တင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16/05/2017 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ် တင်းၼမ် 310 ၵူႈ လႄႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၶႄႇ 5,270 ယႅၼ်ႉ ၊ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈႁပ်ႉဝႆႉသေ တေသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင် ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ် ၶႂ်ႈသူင်ႇထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/05/2017 ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း ဢၼ်ယူႇတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ  မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ်တင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA