ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းထႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ပီႈၼွင်ႉတႆး ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ၵေႃၵွင်တိုၼ်းၵၢင် ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်တင်းၼမ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 September 2017 ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် ၊ ၶဝ်ႈသွႆး MAMA ၊ ၵိူဝ် ၊ ၽွင် ၊ ဝၢၼ် ၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ် တၢင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 37,500 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 September 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (801) ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (10 သႅၼ်) တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း 10 သႅၼ်ပျႃးၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႂႃႇ 33 တၢင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (801) ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႂ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ၵၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼိုင်ႈလိူၼ် 50 ယွမ်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼင်ႇဢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းသိူဝ်း ၶွပ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇထိုင် တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈဢၼ်လႆႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်း  တွၼ်ႈတႃႇ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႄႈသင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈလႄႈသင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းလႄႈသင် ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်ယႂ်ႇၼမ်သေ တၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢဝ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းထႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA