ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢတ်ႇတူၵ်းႁွင်ႈလွႆ လႄႈ မီးၵူၼ်းၼႂ်းၵႃးဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 132 ႁႅင်းသိုၵ်း 50 ၵေႃႉ တႃႇၵႃး 5 လမ်း တၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် လုၵ်ႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵႂႃႇႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်း ၼိုင်ႈ ပွင်ႇလႄႈ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ယၢတ်ႇတူၵ်းႁွင်ႈလွႆၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းပၢင်ဝႅတ်းသေ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႃး ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 September 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းပူၼ်ႉမႃး ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယၢတ်ႇတူၵ်းႁွင်ႈလွႆ တီႈႁိမ်းပၢင်ဝႅတ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးပဵၼ် ၸၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်း   တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႅၼ်ၽၢႆႇၶႂႃ ဢိၵ်ႇတင်း  ၼိူဝ်မိၼ်ႇႁူ  ၽၢႆႇသၢႆႉ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇလိူတ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 08 September 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လႆႈဢဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်း ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 132 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢတ်ႇတူၵ်းႁွင်ႈလွႆ လႄႈ မီးၵူၼ်းၼႂ်းၵႃးဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA