ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 September 2017 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆလူင်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈယုင်းသေ ထိုင်တီႈလူၼ်ႉဢွၵ်ႇၽင်ႇ ထူမ်ႈၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းသွင်ၾၢၵ်ႈမိူင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ဝႃႈၼႆ။ယွၼ်ႉၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းသေ ၼမ်ႉလႆႈ ထူမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ ၵၢတ်ႇသၢၼ်သၢႆးတႆး ၊ တႃႈလေႃႉ ၊ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ၼမ်ႉၼွင်းၶဝ်ႈဝဵင်းပွၵ်ႈၼႆႉ     ဢမ်ႇလႆႈယိုင်ႁိုင်သင် လူတ်ႉယွမ်းၵႂႃႇႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 September 2017 ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶီႈၵူမ်ႇ ၊ လိၼ်ၶုၺ်ႈ ၊ ယုၵ်းယၢၵ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ သင်ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ႁႃႇယႂ်ႇၼႆၸိုင် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼွင်းၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ၼမ်ႉမႄႈသၢႆ လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈယုင်း ႁႅင်းသေ လူၼ်ႉဢွၵ်ႇၽင်ႇ ထူမ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၊ ၵမ်ႉၼမ် ၼမ်ႉ တေထူမ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းယူႇတိတ်းၸပ်း သၢႆမႄႈၼမ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA