ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

ထႅင်ႈ 8-ဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေမီး လႅတ်ႇ(ၵၢင်ဝၼ်း)ဝၢတ်ႇတင်းလုၵ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 September 2017 ဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ တေမီး လႅတ်ႇ(ၵၢင်ဝၼ်း)ဝၢတ်ႇ (ႁိုဝ်) ၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း တင်းလုၵ်ႈ (100%) မိူၼ်ၼင်ႇတီႈပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်-August ၼၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈပၢႆးသၢႆႊ ၽၢႆႇၼၢၵ်ႈၶၢတ်ႈလိူၼ်လၢဝ်ၶဝ် ၼပ်ႉတွၵ်ႈဝႆႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ-2016 လိူၼ်-March ဝၼ်းထီႉ-09 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:49-မူင်းထိုင် 07:49-မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈ လႅတ်ႇဝၢတ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵုၼ်လူင် ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢေးသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ လႆႈႁၼ်လႅတ်ႇဝၢတ်ႇ မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းသီႇ (54%) ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးတႄႉ ဝၢတ်ႇတင်းလုၵ်ႈ (100%) ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 August 2017 ဝၼ်းၸၼ် ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20-ဝၼ်းပၢႆၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈလႅတ်ႇဝၢတ်ႇ တင်းလုၵ်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ ပၢၵ်ႇပီႊမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-22 တေထိုင်မႃးၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၵေႃႈ တေမီးလႅတ်ႇဝၢတ်ႇတင်းလုၵ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႅတ်ႇဝၢတ်ႇၼႆႉ ဢိင်ႇလူၺ်ႈၼိူဝ်ၵၢၼ်ဝႆႉဝၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵိင်ႈပၼ်ႇ လႅတ်ႇ၊ လုၵ်ႈလိူၼ် လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်သေယဝ်ႉ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီႊလႂ် လႅတ်ႇၸၢင်ႈဝၢတ်ႇလႆႈ 2-ပွၵ်ႈ ထိုင် 5-ပွၵ်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢတ်ႇတင်းလုၵ်ႈသမ်ႉ 1-ပီႊ ဢမ်ႇၼၼ် 2-ပီႊ ၸင်ႇပဵၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈတေဢဝ်မၢၵ်ႇတႃ ယူဝ်းယူဝ်းသေ မုင်ႈတူၺ်းလႅတ်ႇဝၢတ်ႇ ၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈမေႃတုမ်ႉတိူဝ်ႉလႆႈ သၢႆတႃသေယဝ်ႉ ဢၼ်လီသုတ်းတႄႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၼ်ႇတႃ ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈသၢႆလႅင်းလႅတ်ႇသေ မုင်ႈတူၺ်းၸင်ႇတေသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပေႇတိၼ်ႇ ၽၢႆႇၼပ်ႉတွၵ်ႈၶဝ်တႄႉ ယုမ်ႇယမ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းပဵၼ်လႅတ်ႇဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵျူဝ်ႇႁႃႈလုၵ်ႈ မႃးၵူပ်ႈၵၼ်သေပဵၼ်မႃး၊ လုၵ်ႈၵျူဝ်ႇ 1,4,6 ၼႆႉသမ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ၵၢပ်ႈၽေးဢုပၢတ်ႈ၊ မီးတၢင်းပဵၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉယႂ်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၸၢင်ႈပဵၼ် ၼမဵၵ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶုၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵျူဝ်ႇသေ ၶၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၶူဝ်းၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ ၸၢင်ႈမီးၽေးလူမ်းလႄႈ ၽေးသၽႃႇဝ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ထႅင်ႈ 8-ဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေမီး လႅတ်ႇ(ၵၢင်ဝၼ်း)ဝၢတ်ႇတင်းလုၵ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA