ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

SNLD ၼွင်ၶဵဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်းမႄး

ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တင်းၼမ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢွင်ႇမေႇသႃႇယႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇလုၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 January 2018 လႆႈတေႃႉတၢင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 13-ပွတ်း၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 5-ပုင်းလူင်၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ မၢၵ်ႇၸွၵ်း လႄႈ မၢၵ်ႇဝၢၼ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 7-သႅၼ်ပျႃး ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ထိုင်သေ လူလွမ်ယဵမ်ႈၸႂ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢွင်ႇမေႇသႃႇသႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 December 2017 ပူၼ်ႉမႃးသေ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 January 2018 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢႃႇပျွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးလုၺ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 1,500 လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸရွပ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး 2-ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ လႄႈ တီႈမိူင်းငေႃႉ 2-ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းသၢမ်ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢိၵ်ႇႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢွင်ႇမေႇသႃႇယႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ မီး 186-ၵေႃႉ (ၸၢႆး 89-ၵေႃႉ၊ ယိင်း 97-ၵေႃႉ)၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃႇပျွင်ႇ သမ်ႉမီး 38-ၵေႃႉ (ၸၢႆး 14-ၵေႃႉ၊ ယိင်း 24-ၵေႃႉ) ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 224-ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်-December 2017 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ လႄႈ ၵျွၵ်းမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ SNLD ၼွင်ၶဵဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်းမႄး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA