ၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵျွၵ်းမႄးတၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 77 ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇၶဝ်ႈထဵင်ႁႆႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်း SSPP/SSA ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸွမ်းၵၼ် တီႈႁႆႈ ႁိမ်းၸမ်ၽင်ႇၼမ်ႉတၢင်ႈ တီႈၵျွၵ်းမႄး တၢႆထင်တီႈ။

ဝၼ်းထီႉ 19.June.2014 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 77 ႁႅင်းၵူၼ်း 30ၵေႃႉ လုၵ်ႉသၼ်လွႆဢၢၼ်ၵွင်းၶႃး လတ်းထိူၼ်ႇသွၵ်ႈတဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ လူင်းၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼႃး မိူဝ်ႈၶၢမ်ႈၼမ်ႉတၢင်ႈ ၵႂႃႇထိုင်ႁိမ်းႁႆႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  8:05မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းၵေႃး ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းၶဵဝ် သိူဝ်ႈၶူဝ်းၸုမ်း SSPP/SSA ဝႆႉ လႄႈတင်း လုင်းမီး ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ယင်ႉလိုဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းထဵင်ႁႆႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထဵင်ႁႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇၺႃး သွင်ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ။

လုင်းၵေႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းၶဵဝ် မီးမၢႆ ၶွင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဝႆႉလႄႈ ဝၢႆးသေမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မိတ်ႉ ယႃႉယၢႆးပၼ်တီႈၼႃႈတႃ လုင်းၵေႃး ထိုင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႉၽွင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်းႁူႉလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ်လူးၵွၼ်ႇ၊ တူဝ်လုင်းမီးတႄႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၸပ်းတီႈတူဝ်မၼ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ထိုင်တီႈယွၵ်းယွႆႈ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်ပႅတ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။လုင်းၵေႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ယၢမ်ႈၸွႆႈၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ လႆႈၶူဝ်းသိုၵ်းမႃး တီႈတပ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ၵူၺ်းတူဝ်မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈ။လုင်းၵေႃး ဢႃႇယု 45ပီႊ၊ လုင်းမီး ဢႃႇယု 44ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇလုပ်ႇ ဢိူင်ႇတွင်သလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသွင်ၵေႃႉ၊ ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ တင်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇလုပ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 7လၵ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 77ၼႆႉ ၽေႁဵတ်းသွင်ၸုမ်းသေ လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ  ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇၶေႃ ႁိမ်းၸမ်ၶူဝ်ၵိုတ်ႉ (ဂုတ်ထိပ်တံတား) ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႄႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ။တပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 77ၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းပႃႇၵိူဝ်(ပဲခူး) ထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵႂႃႇလေႃႇတိုၵ်းၸူး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်းပူတ်းပွႆႇ (TNLA) ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵျွၵ်းမႄးတၢႆ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA