ၶၢဝ်ႇပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် B လႄႈ C တီႈၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း မေႃယႃ ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်းသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် B  လႄႈ C ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တပ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶၢင် ဢိူင်ႇၼွင်ၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်း ဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 9-လိူၼ်ထိုင် 15-ပီႊ ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV ၼမ်သုတ်း ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 01 December 2017 ဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း AIDS လုမ်ႈၾႃႉ (World AIDS Day) လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ “ၵူၼ်းတင်းမူတ်း မီးၵႃႈၶၼ်”ၵႂႃႇတင်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈမၢတ်ႈမၢႆ AIDS မုၵ်ႉၸုမ်း UN မီးၼၼ်ႉသေ ၵၢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် HIV ၼမ်သုတ်း ၼႂ်း 35-မိူင်းၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မိူင်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း B,C ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၵွင်ႉသၢၼ်မိုဝ်းတင်း ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းသေ လႆႈသိုပ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ C ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း-2။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈ-17 ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယႃ ၸုပ်ႈ-18 လႄႈ ပၢႆးယႃၸၼ်ႉ-2 ၸုပ်ႈ-6 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ တီႈႁူင်းယႃ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တင်းႁိုင် 7-လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်လူင်း ၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-11 မိူဝ်ႈၼႆႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA