ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႂ်ႉၵွင်ႈငႃၼႃႈၽၢၵ်ႇ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်ႉႁိမ်တီႈလိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-249 ပၢင်လွင်း ႁႅင်း 20-ပၢႆ ဢထမ်ႇမ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵႂႃႇတူၺ်းတီႈလိၼ် ဝၢၼ်ႈသေႃႇတေႃး ဝႃႈပဵၼ်လိၼ်တပ်ႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းလႄႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉၵွင်ႈငႃသႂ်ႇၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶွမ်ႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး ၸတ်းပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်း (The Border Consortium - TBC) တတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတႆးပၢႆႈၽေး 6,200-ပၢႆႈ ၸိူဝ်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းလင် လႆႈၶၢတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁႅင်းဝႆႉဝႃႈၼႆသေ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး (ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး) ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇလႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းၶၢင် KIA တဵၵ်းယွၼ်းသိုၵ်း တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆး ဢိူင်ႇလွႆၸေႊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၵူၼ်း 15-ၵေႃႉ တႃႇဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢင် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ (ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆး) ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸေႊ (ဢိူင်ႇ 8-ဝၢၼ်ႈ) ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ယွၼ်ႉပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႃႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 3-ဝၼ်း ပေႃးဢမ်ႇသူင်ႇပၼ်လႆႈ ႁၼ်တီႈလႂ်ၺွပ်းတီႈၼၼ်ႉ ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမူၵ်းယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸယၽ ႁူမ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပဵင်း ဢဝ်လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ယဝ်ႉမႂ်ငိုၼ်း

ဝၢႆးတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶႄႇတမ်ၺႃးလွင်ႈဢမ်ႇလီ (ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈဢမ်ႇလီ) ၶိင်းႁဵင်ၵွၼ်းဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် မၼ်းလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸယၽ ဝႃႈ သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ယိင်းသၢဝ်မူးသိူဝ်း မီးၼႂ်းဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်းၼႆသေ ၽၢႆႇၸယၽ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပဵင်း လႆႈဢဝ်လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆလင် ၵူၺ်းဢမ်ႇၺႃး ၶူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်သင်လႄႈ လႆႈမီးလွင်ႈမၢပ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

TNLA တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် သိုဝ်ႉၽၵ်းသိုဝ်ႉၼိူဝ်ႉ ၵႂႃႇသူင်ႇပၢင်သဝ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၸိသင်ႇတဵၵ်းၶၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်သေ သိုဝ်ႉၽၵ်းသိုၵ်ႉၼိူဝ်ႉ တႃႇသွင်ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ် ၼႂ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇတဵင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း