ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵိၼ်မႅဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ 503 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-1 တိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ  (ရမၶ) လႃႈသဵဝ်ႈ ငဝ်ႈတပ်ႉသီႇပေႃႉ ႁႅင်း 72-ၵေႃႉ ၵႂႃႇထင်တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ လၵ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵိၼ် မႅဝ်းသွင်တူဝ်ၽူဝ်မေး ဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵိၼ်လၢႆပႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် လႄႈ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 225 ၊ 249 ၊ 423 ၊ 424 ၊ 508 ၊ 509 တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇ မီတၢင်းၽိတ်းသင် လႄႈ ဢထမ်ႇမ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ် တီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ  တင်း ဢိူင်ႇပႃၶီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ တီႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ CSSU ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼမ်ႉၸႂ် လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတႄႉတႄႉ

တီႈဢၼ်တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူးထႆး ႁႂ်ႈႁၢမ်ႈပိၵ်ႉၵိုတ်းပၢင်ၵုမ် CSSU လူၺ်ႈၶေႃႈၵၢဝ်ႇႁႃႇ (2) ၶေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼမ်ႉၸႂ် လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တႄႉတႄႉသေ ယူႇတီႈ CSSU တေတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇၸူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇၼႆ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း 300 ပၢႆ ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ တီႉၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း သင် လႄႈ  ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 100 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 424 ဢၼ်ငဝ်ႈတပ်ႉ ပၵ်းတပ်ႉတီႈ သီႇသႅင်ႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း (ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး) ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် တီႈဢိူင်ႇပႃၶီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း