ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပိုၼ်ၽႄႈ

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၾေႃႇတၾၢႆး ရၢႆႉသ် (Fortify Rights) ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (Video) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိမတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇမၢၼ်ႈ ၸွႆႈၸွပ်ႇထတ်းပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းၵႃႉမႆႉ ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သေ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းၵႃႉမႆႉ (ၸၢဝ်းၶႄႇ) ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ် တီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် (ဝၢၼ်ႈတႆး) ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်သေ မီးလွင်ႈၸီႉသင်ႇ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉဢဝ်သၢႆမၢႆ ၵူတ်ႇထတ်း ၵႃးတၢင်ႇမႆႉ ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်း TNLA လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ  ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း TNLA လႄႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈမၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တင်းၼမ်

ထိုင်ၶိင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်း ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၵႂႃႇပိတ်းၼႅင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင် သိုၵ်းပလွင်ႈ  TNLA ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA သႂ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၼႂ်းထူင်လိၵ်ႈသေ လႄႇႁႃယွၼ်းငိုၼ်း ၸွမ်းႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ 1-လုၵ်ႈ တင်းၽိုၼ်လိၵ်ႈယွၼ်းၶွၼ်ႇ 1-ၽိုၼ် သႂ်ႇၵိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းထူင်လိၵ်ႈသေ  လႄႇႁႃပၼ်ၸွမ်း ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ TNLA သေ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈဢိုတ်းႁူဝ်ဝဵင်းႁၢင်ဝဵင်း ပႂ်ႉထတ်းထွင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း