ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းဝႃႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢဝ်ၵွင်ႈၸီႉတမ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ဢမ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၵႂၢမ်းသေၶေႃႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်းသင်သေယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈၸီႉတမ် လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ပွတ်းမိူင်းဝုၺ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (ထုင်ႉမၢဝ်း)  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၵေႃၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပူႇႁဵင်ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းသိုၵ်း

ပူႇႁဵင် ၸၢဝ်းတႆး ဢိူင်ႇပႅတ်ႇဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တႃႇၵႄႈၶႆ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် တီႈတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) တဵၵ်းတဵင် ၶၢၼ်းယွၼ်းၵူၼ်းၸၢႆး ၸၢဝ်းတႆး 5-ၵေႃႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢင် လႄႈ လွင်ႈ KIA ဢဝ်သိုၵ်းၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းသွင်ပီႊ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၼမ်

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ လိူၼ်-February 2018 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) မီးလွင်ႈပႂ်ႉၸွမ်းသူၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူဝ်ႁၢင်ၵိဝ်ႇၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇပႅတ်ႇဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆၸေႊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶၢင်-ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်းသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတင်းၼမ် တႃႇၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢင် တီႈဢႄႇသုတ်းသွင်ပီႊ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း 13-လင်ထပ်းၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶႅင် မိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း တႃႇ 13-လင်ထပ်းၵၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉ လွင်ႈတၢင်းသေ ပေႃႉထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၵူႈလင်ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းၶူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ထႆဢဝ်တီႈလိၼ်သူၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ တိူင်ႇထိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်

ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းၶူဝ် မၢႆ-2 လႄႈ မၢႆ-13 ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းၶူဝ်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼၢႆး-မွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ဢဝ်ၸၢၵ်ႈထႆယႃႉလူႉ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်သူၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းၶူဝ် ဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၼႆႉၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတိူင်ႇထိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႉၶၢင်းလၢတ်ႈ တီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA