ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ ယိုၼ်ႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈလူင်းမိုဝ်းယိုဝ်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶၢင် 3-ၵေႃႉ ဢၼ်သွၼ်ႈယူႇ ၼႂ်းႁူင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းမိူင်းၶွင် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ၵူမ်လိၼ် ႁိုင်ၸမ်သီႇလိူၼ်ယဝ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၽၢႆႇသိုၵ်း ၸင်ႇႁွင်ႉထတ်းထၢမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 6-ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇသွင်ၵေႃႉ ပႃးၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယိုၼ်ႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈလူင်းမိုဝ်းယိုဝ်းတၢႆ ႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် တၢင်းၽိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 514 တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် 1 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁႅင်းၵၢၼ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ

ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ 1-ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ တိူဝ်းပၼ်ၵႃႈႁႅင်း ငိုၼ်းလိူၼ် တီႈတႅမ်ႇသုတ်း၊ ႁႂ်ႈလႆႈမီး လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၼႂ်းမၢႆမီႈ ပၼ်ႁႃပေႃႈလဵင်ႉ လႄႈတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတိုတ်ႉၸၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ သႂ်ႇပႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၸဵမ်ၵႂႃႇ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း 6-ၶေႃႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁုပ်ႈသိမ်းၶတီး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB လႄႈ Irrawaddy

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၵေႃၶၢဝ်ႇ DVB 2-ၵေႃႉ လႄႈ Irrawaddy 1-ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတင်းမူတ်း 6-ၵေႃႉ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ လူၺ်ႈမၢႆမီႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မတ်ႉတႃ-17(1) ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈၶတီးသေ ပွႆႇပၼ်ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ႁုင်လဵင်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမယ 425 ဢၼ်ငဝ်ႈတပ်ႉ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇပၢၼ်းယိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း မၢႆ-7 တိူင်ႇသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈႁုင် ၶဝ်ႈၽၵ်းလဵင်ႉ လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း