ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢၢင်ႈသိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

တီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၢင်ႈလူႇတၢၼ်း ႁဵတ်းပဵၼ် တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ လႃးႁူႇ ၸႂ်ႉဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ၶဝ်သေ တေသိမ်းဢဝ်ႁဵတ်းၽွၼ်းလီ သႂ်ႇတူဝ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 May 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12:30-မူင်းၼၼ်ႉ ၽူဝ်းၵျေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ လႃးႁူႇသေ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 60-ပၢႆ (ၸၢႆး 40-ၵေႃႉ၊ ယိင်း 20-ပၢႆ) ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၶွင် လုင်းဝိ ဢႃႇယု 50-ပီႊ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ဢိူင်ႇလူင်ယၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢၢင်ႈၶုတ်းႁဵတ်း ၼွင်လဵင်ႉပႃ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းဝိ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမူၺ်း ဢႃႇယု 19-ပီႊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းပီႇၸုၸိတ်ႉ ႁွင်ႉၵူၼ်းၵႂႃႇသိမ်း ဢဝ်တီႈလိၼ်ၶဝ်ၼႆသေ မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇထိုင်တီႈသူၼ် ဢၢင်ႈဢဝ်ၾူၼ်း ပေႃႉ(ထၢႆႇ) ၶႅပ်းႁၢင်ႈ/ ဝီးတီးဢူဝ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၶဝ် တိုၵ်ႉတီႇၽဵဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၽူဝ်းၵျေႃႇ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈသေ ဝၵ်ႉဢဝ်မိုဝ်းမၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉ ဢၢင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ၊ ယွၼ်ႉလုင်းဝိ တၼ်းႁၼ်သေ ယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလွတ်ႈမႃးၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈလႅင်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

တီႈလိၼ်သူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင် လုင်းဝိ ဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ဢိူင်ႇလူင်ယၢၼ်းသေ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႂ်း 5-6 ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လုင်းဝိ တင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ပၼ်ႁႂ်ႈလုင်းၶႄႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိူၼ်းဢွၼ်ႇထင်သဝ်းဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉလုင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈသွင်ပီႊပူၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလုင်းဝိ ထဝ်ႈႁႅင်းသေ သမ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈ ပုတ်ႈတိၼ်တၢင်မိုဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဝၢႆးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၢင်ႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပဵၼ် တီႈလိၼ်သႃႇသၼႃႇ တႃႇႁဵတ်းဝတ်ႉဝႃး  ၼႆသေ လုင်းဝိလႄႈ တင်းလုၵ်ႈယိင်းမၼ်း လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁူဝ်ႉ လွမ်ႉဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢၼ်ၽူဝ်းၵျေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢိူင်ႇလူင်ယၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢၢင်ႈသိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA