ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

လႅၼ်လိၼ်ထႆး-မျၢၼ်ႇမႃႇ ပိုၼ်ႉတီႈမျႃႉဝတီႇ ပဵၼ်ဢွင်ႈၶၢမ်ႇၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၼမ်သုတ်း

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း ၽၢႆႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇၶၢမ်ႇ ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၼမ်သုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တီႈလိၼ်လႅၼ်ထႆး-မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈထတ်းသၢင် ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 5-ပီႊ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈ ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းမီးၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၼမ်သုတ်းပိူၼ်ႈ၊ ထႅင်ႈတၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးၵမ်ႈဢႄႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇၶၢမ်ႇ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းထိုင် ၵုမ်းထိင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ လူဝ်ႇလႆႈဝႆႉသတိႁင်းၵူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် သႂ်ႇတူဝ် ၸဵမ်ၵႂႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ တင်းမူတ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဝႆႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉ။

တီႈဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ပိူင်လူင်တေ ထုၵ်ႇသူင်ႇၶၢႆ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈတႃႈႁိူဝ်းၺွပ်းပႃ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႉၺွပ်းပႃ၊ တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁွင်ႈၵတ်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၶၢႆတူဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၵႃး တေသူင်ႇပူၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢႆမၢႆၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5-ပီႊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ မီးၼၼ်ႉသေ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽႃးဢၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢႄႇသုတ်းပိူၼ်ႈသေယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ-2016 မီးတၢင်းၽိတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း 2-တၢင်းၽိတ်းသေ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ-2017 ၼႆႉသမ်ႉ တိုၵ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈၽႃးဢၢၼ်ႇ 1-တၢင်းၽိတ်း၊ တီႈမျႃႉဝတီႇ 1-တၢင်းၽိတ်းၵူၺ်းၼႆ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ DVB။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး-မျၢၼ်ႇမႃႇ ပိုၼ်ႉတီႈမျႃႉဝတီႇ ပဵၼ်ဢွင်ႈၶၢမ်ႇၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၼမ်သုတ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA