ၶၢဝ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမတ်ႉၼွၼ်းတၢၵ်ႇၵတ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ႁၢတ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်း ဢမ်ႇထိင်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈသေ ႁၢတ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸမ်သိပ်းၵမ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇၼိူဝ် ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆလဝ်ႈပၼ်ၼႆသေ တီႉမတ်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ လႄႈ ၵေႃႉၵႂႃႇႁပ်ႉႁွင်း ၼွၼ်းတၢၵ်ႇၵတ်း တင်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 January 2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈ တီႈလၢၼ်ႉ ၸၢႆးငဵင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ မဝ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇထိင်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈသေ မွၵ်ႈ 20:00-မူင်းၼၼ်ႉ ႁၢတ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တႃႇပႅတ်ႇၵဝ်ႈၵမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇၼိူဝ် ၶိုၼ်းႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉယိုဝ်းၵွင်ႈ ၵႂႃႇတီႈပၢင်သဝ်းသေယဝ်ႉ ယၢမ်း 20:15-မူင်း ၶိုၼ်းၵၢဝ်ႇၼႄး ၸၢႆးငဵင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉဝႃႈ ၶၢႆပၼ်လဝ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆသေ တီႉမတ်ႉဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ၊ ၵေႃႉပဵၼ် လုင်းၸၢႆးလွတ်ႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉႁွင်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉဝႆႉထႅင်ႈသေ မတ်ႉဢဝ်ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၼွၼ်းတၢင်ႇၵတ်း ၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ-10 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00-မူင်း ၸင်ႇပွႆႇၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉပႃးထႅင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးငဵင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၼႆႉ ဢႃႇယုလႆႈ 26-ပီႊ (လုၵ်ႈၶိုင်ႈတႆး+ပလွင်ႈ) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသေႃးပၼ + ပႃႈဢိင်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ၊ လုင်းၸၢႆးလွတ်ႈ ၵေႃႉၵႂႃႇႁပ်ႉႁွင်းသမ်ႉ ဢႃႇယုလႆႈ 48-ပီႊ (ၸၢဝ်းလွႆ)ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းလၢမ်း + ပႃႈၵရမ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ။

ၸၢႆးငဵင်း လႄႈ လုင်းၸၢႆးလွတ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ဝႆႉဝႃႈ- တေဢမ်ႇလႆႈၶၢႆပၼ်လဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး (RCSS/SSA) ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေၺႃးတၢင်းၽိတ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 January 2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်းသေ လႆႈမီးလွင်ႈ ႁၢတ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉၽေႇ ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် ၶမရ-502 ငဝ်ႈတပ်ႉၵျွၵ်းမႄး ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-1 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ရမၶ) လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇၸီႇၽဵဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း 86-ၵေႃႉသေ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇၶျႃႉပၢင်သဝ်း ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 January 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမတ်ႉၼွၼ်းတၢၵ်ႇၵတ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ႁၢတ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA