ၶၢဝ်ႇ

ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူင်း Switzerland လႄႈ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းSwitzerland လႄႈ လွင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸို်င်ႈတႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၵူႈပီႊ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2.2.2016 ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈတွပ်ႇၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵႂႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးတီႈၼိုင်ႈဝႃႈ-လွင်ႈၵဝ်ၶႃႈလႄႈလုၵ်ႈၸုမ်း ၵႂႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းSwitzerland မႃးၼႆႉ ယူတီႈၽၢႆႇၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႈမႃး ႁႂ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇ၊ လွင်ႈၵႃႈၸရိပ်ႇတၢင်းလႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတင်းသဵင်ၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၶဝ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်မူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- မိူင်းSwitzerland ၼႆႉ မီးၶိူဝ်းၵူၼ်းယႂ်ႇ 4-ၶိူဝ်း ယူႇၸွမ်းၵၼ်သေ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးပႅတ်ႇလၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပၢႆ၊ မီး 26-ၸႄႈမိူင်း၊ ဢႃႇၼႃႇဢမ်ႇၵုမ်းၵမ်တီႈလဵဝ်၊ ဢုပ်ႉပိူင်ၵၼ်လူၺ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ၊ ပၵ်းပိူင်ၵေႃႈ ယႂ်ႇၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇသၢမ်ၶေႃႈ

1.ၶုၵ်းၶူၼ်ႉဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းသုမ်းမိူင်းမႃးၵေႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း ယင်းသိူဝ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝႆႉပၼ်ယူႇ။
2.ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတၢင်းသဵင်ႈ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူဝ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵၼ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းႁဵတ်းယူႇၽၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်း လူဝ်ႇမႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ် မႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။
3.ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝူၼ်ႉထိုင် ဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလမ်ႇလမ်ႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လွင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇၸုၵ်းၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်းသဵင်ႈ ထႅင်ႈသၢမ်ၶေႃႈဝႃႈ

1.သင်ႇထိုင်ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ တူင်ႉတိုၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
2.ႁႂ်ႈမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ IT ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၼ်ႈမိူင်း
3.တေဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ၊ မၼ်းၸၢင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း တႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ပုၼ်ႈဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် လူဝ်ႇၾၢင်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိူဝ်တေဢမ်ႇလႆႈသုမ်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Interview ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူင်း Switzerland လႄႈ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA