ၶၢဝ်ႇ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပလွင်ႈ လႆႈၽိတ်းမေႃးထဵင်လႃႇ သႄႉသွမ်း မီးပၼ်ႁႃၵၼ် တီႈၼိူဝ်ဢွၼ်းလၢႆး (Online)ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ်၊ တီႈၽိတ်းမေႃးထဵင်လႃႇၵၼ် ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်၊ ဢိၵ်ႇတင်းၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း 3-ၶေႃႈ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းၶႂ်ႈသင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးသၢမ်ၶေႃႈ၊ ၼိုင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈတႆး ဢမ်ႇဝႃႈပလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈလႃးႁူႇ ဢမ်ႇဝႃႈ“ဝ” ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းတႆးလီလီ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပလွင်ႈ “ဝ” ဢီႇၵေႃႈ မူးသိူဝ်း ႁဝ်းယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်မႃး ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊမၼ်း ႁဝ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးပၼ်ႁႃၵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းႁဝ်းသေ မႃးသၢင်ႈပၼ်ႁႃ ယွင်ႈၶိူဝ်းၼိုင်ႈ သႄႉၶိူဝ်းၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်၊ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းလူဝ်ႇမီးသတိ၊ ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ”

“သွင်မႃးၼႆႉ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ (Facebook)ၼႆႉ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶိုတ်းပၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇမႃးၸႂ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ႁဝ်း၊ ပေႃးႁဝ်းမေႃၸႂ်ႉမၼ်း ပေႃးဝႃႈၼႆ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈလီလူင် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းတႄႉတႄႉ၊ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉၼႆ ၶိုၼ်းပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တေႃႇႁဝ်းတႄႉတႄႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းယဝ်ႉ၊ ၸင်ႇဝႃႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးသတိလႄႈ ႁႂ်ႈမီးၵႂၢမ်းႁူႉသေၸႂ်ႉ”

“သၢမ်သမ်ႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈလၢႆးလီ တီႈၼိူဝ်ၽိူၼ်၊ ပၢင်တိုင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ႁဝ်း(တႆး)ၼႆႉ တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 60-ပီႊ ဢၼ်လီမၼ်းဢမ်ႇမီးဢီႈသင်၊ မိူၼ်ၼင်ႇပလွင်ႈ တင်းႁဝ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢၼ်လီမၼ်းဢမ်ႇမီးဢီႈသင်၊ ယွၼ်ႉၼၼ် မၼ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းတႃႇတေ ဢဝ်သိုၵ်းသေ ၵႂႃႇတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးသတိ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ၊ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉၼႆ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၸိူင်ႉၼႆ” ၼႆ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Interview ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA