လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး တီႈၶူၺ်းမိင် မိူင်းၶႄႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူၺ်းမိင် (Kumming) ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် (Yunnan) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၶူၺ်းမိင် ၼႆသေ ယူႇတီႈၵၢၼ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးၸမ်ၵႆ ၵူႈတီႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ပွႆး ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုတ်ႇၸႂ်ယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမႆႈၸႂ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ လိူဝ်ႁႅင်း

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ယွၼ်ႉၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႆႉတေႉတေႉၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇလူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႉၶၢႆ သူႇၵိၼ်မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢၼ်ႈၶွတ်ႈၽွတ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းသေ လၵ်ႉၽွၵ်ႈႁိူၼ်းၽွၵ်ႈလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း

ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉ  ႁႃလၵ်ႉၽွၵ်ႈႁိူၼ်း ၽွၵ်ႈလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်း လူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေး ယွၼ်ႉၵုမ်ႇမၼီႇၶုတ်းႁေႈၶမ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယု ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ထူပ်းၽေး ယွၼ်ႉၵုမ်ႇမၼီႇၶႄႇ ၵႂႃႇၶုတ်းႁေႈၶမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇ တင်းၼမ် လူႉသုမ်းၸွမ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ