ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ထႆး၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၽိုၵ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၽင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း 3-မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ တႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼိုင်ႈပွတ်း ၼိုင်ႈတွၼ်ႈ ၵေႃႇပရႃးၵူဝ်းလ် (Cobra Gold) ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းၵုၼ်လူင် ဢေးသျႃး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ထွႆယၢင်ႇပၼ်တပ်ႉလၢႆတီႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) ဝႃႈ မိူဝ်ႈၽူႈၼမ်းသွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇယွမ်းယွၼ်ႇပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ KIA ထွႆယၢင်ႇပၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉၵွင် 14 လႄႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လၢႆတီႈဢမ်ႇၵႃး တီႈဢွင်ႈတပ်ႉၸုမ်း KIA ပၵ်းသဝ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈလႆႈၼႆသေ ပၼ်လွင်ႈႁႅင်းဢီးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်း 500 လႆႈပၢႆႈထိုင် သႅၼ်ဝီ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢႆတီႈလၢႆဝၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ 500-ၵေႃႉႁိမ်းႁွမ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈထိုင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မိူဝ်ႈၼႆႉ TNLA ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA 3-ဢွင်ႈတီႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08 February 2018 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) လႆႈႁၢင်ႈသိုၵ်း ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼိုင်ႈတီႈ၊ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇလူင် တိုၵ်းယိုဝ်း၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင်ၽၢႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

TNLA ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71-ပီႊ ၼင်ႇလၢႆးၵဝ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71-ပီႊ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ၸတ်းသိုၵ်းပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈႁိမ်းၵိဝ်ႇၸူင်ပဵင်းမႆႉႁုင်း ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵႄႈၵၢင်ၶွပ်ႇလႅၼ် ၼမ်ႉသၼ်ႇ-ၵျွၵ်းမႄး၊ ၼင်ႇလၢႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 69-ပီႊ ပူၼ်ႉမႃး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA