ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3-တပ်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းပွမ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶျႃႉၼွၼ်းၸွမ်း ဝတ်ႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁိူၼ်း ယႃႉႁူဝ်ႉ ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉ ၽိတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ-569 ၵဵင်းတွင်း၊ ၶလရ-151 ၵႃႇလိ-ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၶလရ-296 တႃႈၵေႃႈ-ၵုၼ်ႁဵင် ဢမ်ႇပွင်ၶၢဝ်ႇသင်သေ ဢဝ်ႁႅင်းသၢမ်တပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ၵုမ်းထိင်းဝႆႉတႃႇသေႇ လၼ်ႇၵွင်ႈၸွမ်းထိူၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈၸတ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼွမ်းၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တီႈၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်း လႄႈ မီးလွင်ႈယႃႉႁူဝ်ႉလႅၼ်သူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ၊ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လုမ်းလုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ AA သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ-ၶျၢင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 600 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽၢတ်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ-ဢိၼ်ႇတယ တႄႇၵၢၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢိၼ်ႇတိယ ႁူမ်ႈၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း Umroi ဢၼ်မီးယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းလူင် Shillong လႄႈ ၸႄႈမိူင်း Meghalaya မွၵ်ႈ 15-လၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈပူးတီးတွင်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်း၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Helicopter ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းၸွႆႈၼႆ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသၢမ်လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇၽိူမ်ႉႁႅင်းၵူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးႁဵတ်းလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၽိူမ်ႉထႅမ် ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ယႃႈယႃ မိူဝ်ႈထိုင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး တႃႈၵုင်ႈ-ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇဢၼ်ၵၢင်ႁၢင်ႈဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႆႈတႅၵ်ႇသၢမ်လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉပႃးၵႃးဢိတ်းဢွတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း