ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

ပၢင်ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 4 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ  ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 4 တီႈပၢင်မၢႆ 9 ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၼ်ႈၽိုၵ်းႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈၵွၼ်းပိဝ်ႇႁႃႇ KNU ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်း JMC

ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း (JMC) ၸၼ်ႉတိူင်း ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈသွင်ၽၢႆႇ မီးပၼ်ႁႃသေလွင်ႈလွင်ႈ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၽၢႆႇ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်ႈ (KNU) ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ လႆႈၶဝ်ႈၵႄႈၶႆ တႅပ်းတတ်းသေပွၵ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်း ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼႂ်း KNU ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ JMC ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ႁူပ်ႉၽႃႇၺႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸမ်ၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈလုၵ်းလူင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆလူင် ဢိူင်ႇသႅၼ်မွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁူဝ်ပူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်တႆး (RCSS/SSA) ၽႃႇၺႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15-မိၼိတ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈၵွင်ႈ 7-လဝ်း၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5-ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3-ၵေႃႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉသၢမ်မႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ (မၢၼ်ႈပၢင်ႇ) တီႉၺွပ်းလႆႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼိုင်ႈၵေႃႉ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ (မၢၼ်ႈပၢင်ႇ) တီႉၺွပ်းလႆႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢၼ်ၽၢမ်းတူဝ် ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇမီးမိၵ်ႈမၢႆ (ၸုမ်း) ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈၼႂ်းတပ်ႉ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ (တပ်ႉပၢင်လူမ်း) ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း