ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

EAO လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢုပ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ JMC

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ NCA-S EAO JMC ပွၵ်ႈၵမ်း-14 တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Green Hill Hotel တႃႈၵုင်ႈ တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တီႈ ARSA ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉ

တီႈဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ARSA) ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသုတ်းယွတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်း တေၵိုတ်းယိုဝ်းတင်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)  ၵုမ်းၵမ်သေ ၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈသီႇပေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆႈပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၸၼ် ARSA ၸၢင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ႁဵတ်းလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈ တင်းမိူင်း

လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2017 ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသုတ်းယွတ်ႈ ARSA ၸၢင်ႈၶိုင်ၵၢၼ်ႁၢႆႉ ႁဵတ်းလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေ ၽွင်းလူင်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႆႈမီးလွင်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ၊ တပ်ႉၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽႅၼ်ၸတ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ လႆႈလူင်ႈၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

JMC-S လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းသီႇၸႄႈဝဵင်း

ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း မိူင်းတႆး (JMC-S/ Shan) လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၼၢႆး၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ မိူင်းပွၼ်၊ ႁူဝ်ပူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA၊ လွင်ႈပိူင်တိုဝ်းၵမ်သိုၵ်း COC လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်တိူင်ႇထိုင် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း