ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

ၸိုဝ်ႈ တႃႇဝႆႉ ၼိုင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈ 3-တၢင်း

ပၢင်ၵုမ်လူင် ဝၼ်းထူၼ်ႈ-2 ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉသေ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေမီး ၼိုင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း (ၼိုင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ)ၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈ 3-ၸိုဝ်ႈ ၵူၺ်းပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽွင်းတိုၵ်ႉဢုပ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉၶူဝ် ၼမ်ႉၶမ်း-ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လႅဝ်

ၽွင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်ၵုမ်လူင် သွၵ်ႈႁႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႆႈလူင်းမိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလႅဝ် ၶူဝ်ၼမ်ႉမူဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် ၼမ်ႉၶမ်း-ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးလူင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႇၶူပ်ႇ 59 ပီႊ

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႇၶူပ်ႇ 59 ပီႊ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈလူႇ ဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢိၵ်ႇတင်း လူႇတၢၼ်းပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ဢၼ်လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်းဢဝ် လွင်ႈပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ၽႃႇသႃႇ ၊ သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်း သိုၵ်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59-ပီႊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းယႂ်ႇလူင် ၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 4-ပွၵ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်း တႆး လႄႈ ပလွင်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵျွၵ်းမႄး ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိုင်ထိုင်သၢမ်ဝၼ်း၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း