ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13/05/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈတဝ်ႁႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး   လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈလႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႅၵ်ႇၽႄ ၵူတ်ႇထတ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တႃႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ။

ဝၢႆးသေ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းၼမ် လႄႈ ထွႆဢွၵ်ႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ  ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွတ်ႈၽေး လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တူၵ်းသုမ်းသင် ၊ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်း  ႁူပ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇႁူဝ် 2 လုၵ်ႈ ၊ ၶူဝ်းသိုၵ်း 1 ၸုမ်ႇ ၊ ပၢႆႉၵွင်ႈ 1 ဢၼ် ၊ တိၼ်ႇၼမ်ႉ 2 လုၵ်ႈ ၊ ထူင်ပိူဝ်ႉ 1 လုၵ်ႈ ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ (AK 47) 4 မႅၵ်ႉ လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 110 လုၵ်ႈ ၊ သၢႆထၢတ်ႈမၢၵ်ႇသျွတ်ႉ 1 သဵၼ်ႈ ၊ ဝူၵ်ႇသႂ်ႇမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ 4 ဝူၵ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထႅင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မႃႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ  ၵႂႃႇၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢၼ်ၵၢင်ဝႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ တႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ သဵင်ႈၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇသေ ထိုင်တီႈလုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တူၺ်းထိုင်ယူတ်းယႃပၼ် ထိုင်ပေႃးၶႅၼ်းႁူႉတူဝ်ၶိုၼ်း  ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA