ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်း တႆး လႄႈ ပလွင်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵျွၵ်းမႄး ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိုင်ထိုင်သၢမ်ဝၼ်း၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ ႁႅင်းမွၵ်ႈ 35-ၵေႃႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 May 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 05:00-မူင်းထိုင် ယၢမ်း 05:45-မူင်း တီႈၼႂ်းဝၼ်းၵုၼ်ၵေႃႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ ထွႆၶိုၼ်ႈယူႇ ၼိူဝ်လွႆဢုမ်းဢုၺ်း ယဝ်ႉယိုဝ်းလူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈႁူးၼၢင်း လႄႈ တီႈလွႆပၢၼ်းၽိူၵ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽႄႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈတိုၵ်းယိုဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူၼ်ၵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 May 2017 တင်းဝၼ်း၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းသၢၼ်ႈလီႈသေႃး၊ ဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်ၵႂၢႆး၊ လွႆၽၢၼ်းၽိူၵ်ႇ၊ ၵုၼ်ႁွတ်ႈ၊  လွႆသၢမ်ငၢမ်ႈ ၸဵမ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ သုမ်းပႃး ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မီးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ 502 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ-1 ငဝ်ႈတပ်ႉၵျွၵ်းမႄး လႄႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ 147 ငဝ်ႈတပ်ႉ ၼွင်တေႃႇ-ၼမ်ႉတူႈ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ပွတ်းမေႃႇၵိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်း တႆး လႄႈ ပလွင်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၵျွၵ်းမႄး ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA