ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၸၼ် ARSA ၸၢင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ႁဵတ်းလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈ တင်းမိူင်း

လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2017 ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသုတ်းယွတ်ႈ ARSA ၸၢင်ႈၶိုင်ၵၢၼ်ႁၢႆႉ ႁဵတ်းလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေ ၽွင်းလူင်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႆႈမီးလွင်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ၊ တပ်ႉၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽႅၼ်ၸတ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ လႆႈလူင်ႈၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-11 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ARSA) ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသုတ်းယွတ်ႈ ပင်ႇၵလီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဝႆႉယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူးတီးတွင်ႇ၊ မွင်ႇတေႃး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶိုင်ၵၢၼ်ႁၢႆႉ ႁဵတ်းလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ထိုင်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶွင်ႇသီႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ တိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈတီႈဝႃႈၼႆ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၵႄႈၶႆၵႂႃႇလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်မီးလွင်ႈ ငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ပိူင်ၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉမီးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႃႈလိၼ်လႂ်ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈလႂ်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ မီးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈတိုတ်ႉၸၼ်ၵႂႃႇသေ ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၼ်ႉၼိုင်ႈသေ ၽွင်းလူင်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း မိူင်းတႆး လႆႈသိုပ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ “ဝ”၊ ပဢူဝ်း၊ ထၼူႉ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ပလွင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်း ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ပၢင်းတလ၊ လဝ်ႉၵႆႇ (လၢဝ်ၵၢႆး)၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ လႄႈတင်ႈ တပ်ႉၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး၊ ၵဵင်းတုင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းၶွမ်ႇမတီႇ ၽႅၼ်ၸတ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး၊ လွႆလႅမ်၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွၵ်းမႄး၊ မူႇၸေႊ၊ မိူင်းမိတ်ႈ၊ လဝ်ႉၵႆႇ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇမၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႄႈ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသေ ပွင်သၢင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 September 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းလူင်(ပိဝ်ႇႁႃႇ) တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇသေ ၾၢင်ႉသတိလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသုတ်းယွတ်ႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းပင်ႇၵလီႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းပွတ်းမိူင်းရၶႅင်ႇယူႇ ပၼ်ႁႃႇလွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈလၢမ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းၵူႈတီႈသေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 September 2017 မိူဝ်ႈၼႆႉ ARSA ၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ထိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ႁႂ်ႈၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တူၺ်းၸွမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၽႂ်မၼ်းလီလီ ၼႆမိူၼ်ၵၼ်။

လွင်ႈ ARSA လႆႈၶဝ်ႈတိုဝ်းယိုဝ်း တပ်ႉၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈမၢၼ်ႈ သေႁဵတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ၊ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မွင်ႇတေႃး၊ ပူးတီးတွင်ႇ၊ ရတေႉတွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ တႄႇပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 25 August 2017 သေတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပႆႇၼိမ်သဝ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၸၼ် ARSA ၸၢင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ႁဵတ်းလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈ တင်းမိူင်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA