ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)  ၵုမ်းၵမ်သေ ၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈသီႇပေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 September 2017 ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈတႄႇယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:56 မူင်း ထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:30 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး မွၵ်ႈ 100 ပၢႆ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄသေ ၵူဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တေႃႉၶူဝ်းလဵင်းၶၢႆႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇယူႇ ၸွမ်းပီႈၸွမ်းၼွင်ႉ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ/ၼႂ်းဝဵင်း   ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈလူႉသုမ်း တၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင်ၽၢႆႇသင် ၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ တီႈဢွင်ႈသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၸမ်ငဝ်ႈတပ်ႉ 999 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA