ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

တီႈ ARSA ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉ

တီႈဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ARSA) ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသုတ်းယွတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်း တေၵိုတ်းယိုဝ်းတင်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉ။

ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ARSA လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 September 2017 လွင်ႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢင်ႈႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ထိုင်လႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ARSA သေတေႁဵတ်းလွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း တင်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢူးၸေႃႇဢူး လႆႈတႅမ်ႈလူင်းၼႂ်း Twitter လွင်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ တႃႇတေၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်းမႄးမီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မွင်ႇတေႃး၊ ပူးတီးတွင်ႇ၊ ရတေႉတွင်ႇ လႆႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၸဵမ်ၵူၼ်းလႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၸွမ်း တင်းၼမ်ဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇတၢင်းၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ် ၸိုင်ႈမိူင်း ပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ၵေႃႈမီးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်မၼ်း။

တီႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းႁူမ်ႈပွင်သၢင်ႈ ဢိတ်ႉသလမ်းမိတ်ႉသ် (OIC) ၼၼ်ႉတႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ် တဵၵ်းတဵင်ပႄႉၵိၼ် ၼိူဝ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ မူႇသလိၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ လႆႈမီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈမီးလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းထိုင် ၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈၶဝ်ႈၸတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈ ARSA ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA